August 8, 2023

august  8, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Mej ua haujlwm rau nub, nub xyaa mej yuav tsum su, mej tej tubmaab tubqhe hab lwm haiv tuabneeg kws tuaj ua mej dlaag mej zug, hab mej tej tsajtxhu txhaj le yuav tau su ib yaam nkaus.— Tsivdlim Exodus 23:12

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Su, Ibtxwm yog lub sijhawm kws peb tuabneeg xaav tau kuas muaj nub rua peb tau su tabsis nyuaj kawg rua peb su rua nubsu ntawd, Yexus has tas, “Rua qhov Tuabneeg Leejtub yog tug Tswv ntawm Nubsu,” tabsis peb coobtug tsuas muaj nub ntawd lug ua nub khwv es tsi tau su. Rua peb xaav, “ca peb khwv kuas peb tsi xob tau koobmoov lossis ca peb su lod peb tseem tau koobmoov.”  (Tsivdlim Exodus 20:11) “Kuv tsim ntuj tsim teb, tsim dlej havtxwv, hab tsim ibpuas tsaavyaam kws muaj nyob sau nruabntug, sau nruabnqhuab, hab huv nruabdleg rau nub, tabsis nub xyaa kuv su, kuv foom koobmoov rua nub xyaa hab teeb ca ua nub su.” Nqai has taag lug nuav ua rua peb kawm paub tas, peb muaj rau nub rua peb khwv hab muaj ib nub rua peb su.  Yog le nubsu peb yuav tau muab xyeeb tseg tseg tsi xob khwv es ua nub huvsi hab txaav lug nyob ze hab pehawmVaajtswv.  

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv zaam txim rua kuv, rua qhov kuv siv kuv tug kheej khwv taagzug tsi muaj sijhawm lug su hab lug nyob ze koj. Tug Tswv, thov koj ua tuabzoo qha kuv, kuas kuv paub txug tas ib lub limtam twg kuas kuv muaj nub rua kuv su es lug nyob ze koj hab pehawm Koj nrug kuv tsev tuabneeg kuas txhua tug ua tau le koj lu lug saamfwm hab txhua yaam kuv ua tau rua koj, nub kws koj has tseg kuas muaj nubsu, vim nubsu yog koj kev taabncuab peb. Leejtxiv, thov koj pub kuas kuv hloov tau lug su lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv ua tug coj. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees