August 7, 2023

august  7, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Mej tsi xob qaug rua nyajtxag, mej muaj npaum le caag mej ca le zoo sab rua tej kws mej muaj, rua qhov Vaajtswv has tas, kuv yuav tsi tso koj tseg lossis muab koj povtseg ib zag le. ” — Henplus Hebrews 13:5

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Muaj ob txuj kev rua peb xaiv.  Peb xaiv ua lub neej nyob ntawm txuj kev ntseeg lossis nyob ntawm yaam peb pum. Peb tso sab rua Vaajtswv kev coj hab lub fwjchim lossis peb yuav ca lub neej ua lawm le tej yaam peb muaj, Kev muaj txag npluanuj hab ib puas tsaavyaam yog yaam kws tsuas nyob ib vuag dlua hab yuav pluj moog. Tsuas muaj Vaajtswv txhaj ibtxwm nyob ntawd rua peb hab peb los yuav vaam khom ntawm nwg, rua qhov nwg tej koobmoov zoo dlua tej kev npluanuj rua coob tug, tug nyob ua ntej peb, tug nyob rua peb tam hab rua tug nyob rua tam pegsuab.  Yaam kws yog Vaajtswv muaj yeej tsi pluj ibsim hab yuav tsi luv nqes. “Kuv yuav tsi tso koj tseg!”

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxwv tug Dlawbhuv, Tug muaj lub npe, “Kuv Yog Kuv”,  ua tsaug kws koj muaj nyob pigkig ua ntej kuv moog txug.  Ua tsaug koj nrug nraim kuv nyob yaav dlhau lug hab tsi novqaab kuv.  Ua tsaug rua koj txuj kev taabncuab kws koj muaj pub rua kuv, thaus kuv saib rov qaab ua rua kuv pum tas koj yeej hlub kuv tag. Thov muab lub zug rua kuv kuas kuv ruaj sab tau rua koj tej lug cogtseg, hab koj tej lug cogtseg kuv yuav ceev rua kuv txuj kev ua neej nub dlhau nub. Ua koj tsaug ntau ntau. Huv Koj tug Tub Yexu Khetos lub npe, Kuv thov Amees.