August 6, 2023

august 6, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Qhov kws Vaajtswv ua rua mej tu sab, qhov ntawd ua rua mej tso mej tej kev txhum tseg kuas mej dlim mej lub txim. Yog le ntawd tsi taag leejtwg yuav tu sab. Tabsis cov tuabneeg tsi ntseeg Vaajtswv, txawm yog puab paub tu sab rua puab tej kev txhum los, yog puab tsi tso tseg puab yeej yuav raug kev pluj kev tuag.”(2 Kauleethaus-Corinthians 7:10)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg yog qhov tseemceeb kuas paub qhov txawv ntawd kev lamtxim hab lub txim ua txhum. Tug Ntsujplig Dlawbhuv yog tug txavtsim rua tug tuabneeg ua txhum; Nwg yuav txavtxim rua koj txuj kev txhum. Dlaab yog tug lamtxim; nwg yuav lamtxim rua koj tas koj ua txhum.   Kev Lamtxim yog lug ntawm Ntxwgnyoog hab yuav ua rua koj taag kev casab hab tsi muaj kev paab rua koj lawm. Yudas yog ib qhov qauv txug zaaj nuav: Nwg txeev sab rua tug Tswv hab nwg puvnpos txuj kev ntxeevsab, kws yuav coj moog ntsib kev tua tug kheej. Nwg kev ntxeevsab yuav tsi coj nwg rov lug cuag tau Yexus; nwg coj nwg tsiv tawm ntawm Yexus.   Kev ntseeg tseeb yuav coj koj rov lug cuag tug Tswv. Txujkev ntseeg tseeb yuav ua koj tawmtsaam tug coj koj tawm ntawm txuj kev txhum hab kev tawg ntawm koj qhov txhum.  Ximoos Petus raug txavtxim ntawm nwg txuj kev ua txhum thaus nwg tsi leeg paub tug Tswv; nwg quaj tu sab, hab Vaajtswv rov zaam txim rua nwg hab coj nwg rov lug ua tug tuabneeg tshab .  

Ntxwgnyoog lamtxim koj tsi yog tim ntsej timmuag ntawm Vaajtswv, tabsis nwg tseem lamtxim taabmeeg koj. Nwg xaav kuas koj tsi xob quavntsej Yexus txug ibyaam ib qhov dlaabtsi. Nwg xaav kuas koj ua lubneej nyob rua huv qhov kev tsausntuj ntawm txuj kev txhum hab tsi noog Vaajtswv lug.  Thaus kuv qha txuj kev txhum, qhov kev txhum yuav ua rua koj rov tsi tau rov lug hab ntawd yog dlaab tej cuabyeej lawm txim rua koj.

XYUM UA TEJNUAV

Thov Vaajtswv rua txug lub sijhawm dlhau lug koj tuav koj tus kheej rua ib yaam dlaab tsi kws Vaajtswv zaam txim tsi tau rua koj. Thov tug Ntsujplig Dlawbhuv coj koj kuas koj moog nrug Vaajtswv sis raugzoo, hab thov Nwg paab kuas koj tsiv tawm tau ntawm ntxwgnyoog kev lawmtxim. Kuv tuav Yexus Khetos lub npe lug thov, Amees.