August 5, 2023

august 5, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

 

“Peb paub has tas, txhua nqai kws Mauxes sau, nwg sau qha cov tuabneeg kws coj Txuj kevcai. Nwg sau le ntawd kuas puab txhaj le tsi muaj lug has, hab kuas suavdlawg paub has tas, Vaajtswv yuav txav txim rua txhua tug tuabneeg kws nyob huv qaabntuj nua huv tuabsi.” (Loo –Romans 3:19)

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Muaj tximtxhum yog dlaabtsi? Tximtxhum yog qhovtseeb; nwg yog qhov tau kawg peb tau lug ntawm txuj kev txhum peb ua. Hab tximtxhum yog ua rua peb tau txhua yaam kws ua rua peb lug kuasmuag hab nyob nyuajsab ntsuav. Tximtxhum coj kev txhuvsab hab kev lub sab tsi taj tsi tug.  Kev tximtxhum yog yaam ua kuas peb ntsib kev mobnkeeg.  Yog peb pheej najnub raustsawv rua txuj kev txhum nwg yuav ua rua peb lubcev raug mob nkeeg. Daviv has huv  Nkauj Qhuas Vaajtswv 32:3, “Thaus kuv tsi leeg kuv tej kev txhum, kuv txawm qaugzog zig, rua qhov kuv quaj taag nub.”

Tug txivneej kws dlaab kaav tau nwg yuav tso Vaajtswv tseg.  Koj yuav xaav tas nwg yuav zoo le tug twg!  Nwg yuav zoo le tug tuabneeg tsi meejpem vim muaj dlaab tswjtsawv nwg. Yog le ntawd coob coob tug tuabneeg nwgnua, nwg tau ua tej yaam nwg tub tsi xaav ua los nwg ca le ua lawm, Dlaab Ntxwgnyoog yog tug lamtxim. Nwg xaav kuas koj ua txhum kuas koj yuav tsaug tej xwm phem nrug nwg.  Nwg xaav kuas coj cegtawv hab nwg lam tas koj muaj mob tim yog koj xwb. Nwg xaav kuas koj yog tug kws swb obpaug. Nwg yog tug lamtxim hab nwg yog tug dlaagntxag.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv, Kuv leeg koj tej kev txhum, thov koj paub kuas kuv tig tawm yaam kev txhum kws kuv pheej ua kws pheej coj moog tau txim, hab thov koj coj kuas kuv kuv tau taug kev moog kaajsab lug. Huv Yexus Lub Npe, Kuv thov Amees.