August 4, 2023

august 4, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Nub kws cov tuabneeg Yudais xaus rooj kevcai yog nub tseemceeb kawg nkaus. Nub ntawd Yexus sawvntsug has nrov nrov rua suavdlawg has tas, Tug kws nqhes dlej ca le lug cuag kuv, kuv yuav muab dlej rua nwg haus.  Lawv le tub muaj lug sau ca rua huv Vaajtswv phoo ntawv lawm has tas, Tug dlej cawm tuabneeg txujsa yuav txhawv huv tug ntseeg lub sab lug.” — Yauhaas John 7:37-38

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Tug Dlej  — tug dlej cawmsav yog rua tug nqhes kuas muaj chaws ca sab, cov dlej txag ua rua lub sab laaj, dlej ntshab tseemceeb rua tug raugmuas hab nqhes, hab muaj nqes rua tug kws tau haus cov dlej cawmsav.  Qhovnua yog cov dlej kws Vaajtswv pub rua peb tug nplig tau haus. Nwg yog yaam kws Leejtxiv xaa Yexus lug pub rua nwg cov mivnyuas. Ca le siv sijhawm lub yim hlis ntuj lug khu dlua tshab ntawm peb tug kheej, cog lug tseg rua Yexus hab ca sab tas, yog peb txaav lug ze nwg, tug Ntsujplig yuav hloov peb lubneej, hab cov dlej cawmsav yuav txhawv huv peb lub sab lug moog rua lwm tug.

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj kev Hlub, ua koj tsaug kws koj xaa Yexus lug cawm kuv hab tug Ntsujplig Dlhawb lug ntxuav kuv hab tsim kuv dlua tshab hab lug nyob rua huv kuv. Thov Koj foom koob foom moov rua kuv, txhwjxeeb yog lub hlis nuav, ib yaam le kuv nrhav kev tshuav lug nyob zes kuv tug Cawmseej. Thov Koj tsim kuv dlua tshab lug ntawm cov dlej cawmsav ntawm koj tug Ntsujplig Dlawbhuv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.