August 3, 2023

august 3, 2023

Nubnua Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv qha rua mej has tas, mej yuav tsum ca Vaajtswv tug Ntsujplig kaav mej lub neej, mej tsi xob ca mej lub sab kaav mej ib zag le, rua qhov tuabneeg lub sab yeej tsi nyam tej kws Vaajtswv tug Ntsujplig nyam. Hab Vaajtswv tug Ntsujplig yeej tsi nyam tej kws tuabneeg lub sab nyam, tuabneeg lub sab hab Vaajtswv tug Ntsujplig yeej ua yeebncuab. Yog le ntawd tej kws mej xaav ua mej txhaj ua tsi tau. Yog Vaajtswv tug Ntsujplig coj mej kev, ces Vaajtswv txuj kevcai yeej tsi muaj fwjchim kaav mej lawm.” (Kalatians 5:16-18)

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

“Taug kev huv saab Ntsujplig” txhais has tas, tug Ntsujplig yog tug ua dlejnum ntawm koj kuv kev moog kev.  Yog kuv tsuas has rua koj, “Taug kev cig lub tsev nuav.” Ntawd yog txhais tau has tas koj tso sab lug nyob huv lub tsev ntawd. Lub tsev yuav zoo yaam nkaus koj lub tsev koj yuav moog moog lug lug los tsi ua caag, hab qhov koj ua yog koj ua tuabzoo cig moog cig lug ywjpheej.   

Tug Ntsujplig Dlawbhuv yog tug ua rua koj taug tau kev tau lub sijhawm koj taug kev.  Koj puas yuav ca ua le ntawd? Peb lubcev txeev has, “tsi xob ua laajkaab thaiv tsi tsi xob thobkwj kem, ca pub kuv nkaag lug!”  Nwg yuav has rua peb tas, tug Ntsujplig, nwg muaj tej yaam kws yuav ua rua yug txaus sab, kev xaav, hab yuav ua rua yug txaus rua txuj kev zoo sab. Tug tuabneeg muaj Ntsujplig ua tug coj, nwg lubneej yuav lug rua qhov xaus le nuav:   Yuav tsi muaj ibyaam zoo tshaaj le yog has tas, Yexus nyob nrug yug. Yog koj lug tsi txug qhov xaus, koj yuav ua tsi tau lubneej kws muaj yeej huv koj.  Yog le yog koj xaav ua lubneej kws ua tau zoo zujzug, koj yuav ntsum muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv ua tug coj koj lubneej. Thaus koj chiv yuav hlaa tug nrim, tug Ntsujplig Dlawbhuv yuav has rua koj, “Ceevfaaj koj tub yuav hlaa moog rua saabnrau tug nrim lawm.” hab ces koj yuav tig rov lug hab leeg txim.  Ntawd txhaj yog koj muaj ib tug Ntsujplig tswj kaav koj lubneej.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv thov koj pub kuas kuv muaj lub sijhawm lug nyob nragtug lug xaav txug thaus kws kuv paub tas, kuv muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv coj koj lubneej. Tug Tswv kuv Noog ntsoov tog txug thaus Koj pub koj tug Ntsujplig Dlawbhuv lug ua tug coj kuas kuv muaj sijhawm txaus rua koj siv lug ua koj tegnum hab paab lwm tug thaus kuv tseem muaj txujsa nyob nuav, huv Yexus lub npe, kuv thov Amees.