August 2, 2023

august 2, 2023

Nubnua Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv txujlug muaj sa zeeg nyob hab muaj fwjchim. Txujlug ntawd ntse dlua raab ntaaj ob saab ntse nkaug moog txug nruabplaab nruabplawv, nruabnqaj nruabtxhaa. Txujlug ntawd paub tej kws tuabneeg xaav hab tuabneeg lub sab. (Henplais Hebrews 4:12)

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Peb tau txais Vaajtswv lus lug nrug kev muaj lub sab mogmuas.  Lub sab mogmuas yog lub zug nchaav tswj lug ntawm Vaajtswv txujlug.  Yuav kuas koj raug tswj lug ntawm Vaajtswv, Koj yuav tsum paub txug qhov nwg muaj hab nwg txuj kev huv Nwg txujlug.  Yog Vaajtswv yuav ua tug coj huv koj lubneej, ces koj yuav muaj kev txus fwjchim hab muaj lub sab ntev.  Koj puas tau lug txug qhovchaw kws koj yuav has tau tas, “Kuv muaj lub sab mogmuas, vim kuv muaj Vaajtswv txujlug.”   Tuab txujkev kws koj yuav tau ua tes tsuas yog tso kev txhum tseg hab tig lug cuag kuas tau tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv rua qhov Txujlug muaj sa hab muaj fwjchim.

KEV THOV VAAJTSWV

Vaajtswv, kuv lug cuag koj, thov pub kuas kuv muaj lub sab mogmuas lug saib lug kawm Koj tujlug.  Thov pub rua kuv kuas kuv muaj lubneej rua koj siv ua koj tegnum kws kuv tseem ua tsi tau tau. Thov Koj pub hab coj lug ntawm Koj txujlug lub fwjchim hab tug Ntsujplig Dlawbhuv. Kuv thov huv Yexus Khetos lub npe, Amees.