August 1, 2023

august  1, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Xamuyees luj hlub, tug TSWV nrug nraim Xamuyees, hab ua kuas muaj lawv le ib puas tsaav yaam kws Xamuyees has.”— 1 Samuel 3:19

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Xamuyees pib ua Vaajtswv tegnum thaus nwg tseem yau (1 Xamuyees 1:1-28). Txawm le ntawd los, nwg lug ua ib qho tseemceeb le Vaajtswv cov tubkhais Ixayees lug ntawm ib lubneej ntev ua tug choj tuam ib tam dlhau ib tam ntsuabntsaab cov Txav txim hab cov Vaajntxwv.   Vaajtswv nrug Xamuyees hab nwg tegnum txhaj ua tau zoo kawg. Vaajtswv ua rua Xamuyees tej lug muaj kuab heev, ua rua nwg has meej, has tseeb, Vaajtswv txhawb hab coj nwg. Ca peb thov Vaajtswv kuas Vaajtswv ua tuabyaam nkaus le ntawd rua txhua tug ua Vaajtswv tegnum nubnua. Hab peb yuav tau saib tug hluas Xamuyees hab Denpaulas (Judges 4:4-914-16) nyob huv Yexus Khetos tsev tuabneeg nubnua hab txhawb puab lub zug! Thov Vaajtswv siv nwg cov ua nwg tegnum kuas ua dlejnum zoo taagnrho huv puab lubneej hab tsi xob ca puab tej lug poob moog rua huv aav dlawbdlos. 

 

KEV THOV VAAJTSWV

Nubnua, O Vaajtswv, Kuv thov koj lub fwjchim lug rua tug tubkhais kws muaj kev ntseeg tseeb hab rua huv puab tej lug kws puab qha rua tuabneeg nplajteb. Thov koj foom koob chuav moov laublug lug rua kuas puab ntsib kev nojqaab nyob zoo hab tau nyob kaajsab lug. thov pub kuas puab muaj lubneej txujsa nyob ntxiv ntxiv moog lug ntawm koj txujkev hlub. Hab thov Leejtxiv, tsaa puab tuab yaam nkaus le koj tau tsaa Xamuyees hab Denpaulaus nyob huv koj pawgntseeg nubnua kuas peg suab puab npuv npo txuj kev ntseeg kuas ruaj khov! Huv Yexus lub npe, Kuv thov, Amees.