July 31, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 31, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

31Tiamsis cov neeg uas cia siab ntsoov haistias, tus TSWV yuav pab lawv, cov neeg ntawd yuav muaj zog heev ntxiv tuaj. Lawv yuav nthuav tis ya tau mus yam nkaus li tus dav.Thaum lawv khiav lawv yuav tsis qaug zog, thaum lawv mus kev lawv yuav tsis tsaug leeg ib zaug li. (Isaiah 40:31)

 

Nej cia li ua siab ntev tos saib, tus TSWVyuav ua yam haujlwm dabtsi. Tsis txhob nyuajsiab rau tej neeg uas vammeej, lossis nyuaj siab rau tej neeg uas ua tau tiav raws li tej kev phemuas lawv tuav hauv ua. (Psalm 37:7)

 

3Tsis yog li ntawd xwb, peb zoo siab hlo tiv peb tejkev nyuajsiab, rau qhov peb paub hais tias, tejkev nyuajsiab ntawd ua rau peb ua taus siab ntev. 4Qhov uas peb paub ua siab ntev, qhov ntawd haum Vajtswv siab. Qhov uas peb ua tau haum Vajtswv siab, qhov ntawd ua rau peb cia siab hais tias, Vajtswv yuav pab peb. (Romans 5:3-4)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob zoo sawvdaws, ob peb lub week tag los busy heev, muaj Standing Stone thiab ntau yam ua rau kuv tsis khoom los sau Vajtswv txojlus rau peb sawvdaws tau nyeem. Tib pliag xwb lub hli twb yuav los xau, thiab yuav pib lub hli tsiab.

 

Hnub no peb yuav los kawm txog ua siab ntev los yog the virtue of patience. Kev siab ntev yog ib qhov peb sawvdaws yuav tsum muaj nyob rau hauv peb lub neej, tiamsis yog ib qho nyuab heev rau sawvdaws ua. Cia peb tig los saib seb Vajtswv txojlus ho qhia licas kom peb thiaj li yuav ua tau siab ntev nyob rau hauv peb lub neej.

 

Peb yuav tsum paub yeeb yam txog txojkev siab ntev no

 

Kev ua siab ntev tsis yog ib yam ua yus xav tau thaum twg ces tseem ciali tau, tiamsis nws yog ib yam uas peb yuav tau ua siab ntev tos. Thaum peb tos ib yam dabtsi twg, los ntawm tus Tswv, peb yuav tau ua siab ntev, yuav muaj ntau yam ua rau peb mob siab, ua rau peb lub neej txom nyeem ntsuav tsis paub ua neej tag li. Qhov ntseeb tiag, peb yuav tau muaj kev xav hais tias Vajtswv yeej paub peb tej kev nyuaj siab thiab peb tej kev txhawjxeeb. Peb yuav tsum nco ntsoov ntseeg hais tias Vajtswv lub homphiaj loj dua peb lub, thiab Vajtswv yog tus paub yam ua peb xav tau ntawd ntau tshaj peb. Yog li peb tsis txhob maj xav hais tias Vajtswv tsis hlub peb thiab tsis kam yam ua peb thov ntawd rau peb. Peb yuav tsum xyaum ua siab ntev tos hais tias txhua yam tswm sim hauv peb lub neej yuav ua rau peb kawm kom peb paub ua peb lub neej rau Vajtswv, txhua yam muaj meaning los yog muaj homphiaj rau peb lub neej.

 

Peb yuav tau tso ib puas tsav yam rau Vajtswv ua tus tswj (We must surrender all control to God)