July 19th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 19, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

7Vajtswv tus Ntsujplig qhia li no hais tias,Hnub no yog nej hnov Vajtswv lub suab hu nej,8nej tsis txhob tawvncauj ib yam li yavnramntej nej pojkoob yawmtxwv ntxeev siabrau Vajtswv, hnub uas lawv sim Vajtswv siabtom tiajnrag suabpuam. (Nkauj qhuas Vajtswv95:7-11)9Vajtswv hais tias, txawm yog lawv pom tejuas kuv ua los tau plaubcaug xyoo lawm los,lawv tseem sim kuv siab thiab.10Twb yog vim li ntawd kuv thiaj chim raulawv cov ntawd. Kuv hais tias, lawv ib txwmtsis muab siab npuab kuv, thiab tsis mloog kuvtej lus samhwm.11Tsiv kuv siab kuv thiaj cog lus khov kho tseghais tias, Lawv yuav tsis tau mus nyob hauv lubtebchaws uas kuv yuav pub lawv so ib zaug li.  (Hinplus 3:7-11)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Yog nej Hnov

 

Ib txwm yav tag los, Vajtswv yeej hlub neeg Vajtswv thiaj li tsim txhua tsav txhua yam pub rau neeg. Vajtswv tau txib Vajtswv cov tub txib thiab Vajtswv tus Ntsujplig los pab neeg thiab Vajtswv txib cov prophets ua yog cov paub Vajtswv zaj los qhuab qhia tib neeg kom lawv los cuag Vajtswv, lawv thiaj li yuav dim lub txim txhaum.

 

Tsis Txhob Tawvncauj

 

Yog li no Vajtswv thiaj li hu hais tias yog leejtwg hnov Vajtswv lub suab hu no tsis txhob ua tus neeg tawv ncauj, tus neeg lag ntsheg li tej pojkoob yawmtxwv yav thaum ub. Yog cov laus tsis kam ntseeg los yus yuav tau ntseeg rau yus tus kheej, vim Vajtswv lub ntuj ceebtsheej tsuas yog rau tus ua ntseeg Vajtswv xwb.

 

Vajtswv twb hlub peb ua ntej lawm

 

Thaum ub, Vajtswv kom Mauxes coj Vajtswv haiv neeg khiav tawm hauv Eviv tebchaw los mus, thaum lawv nyob rau tom suab puam tiajnrag, lawv tsaib tsaib qhis qhis tsis muaj dabtsi noj tsis muaj dej haus. Vajtswv tsis pub lawv tuag tshaib Vajtswv pub mov thiab qaij rau lawv noj, pub dej rau lawv hauv, tej dej qab laj saib lam lug xwb. Cov neeg twb pom Vajtswv lub hwjchim loj paum no los lawv twb tseem tsis ntseeg Vajtswv thiab, lawv tseem puab tej mloom rau lawv pehawm li tsis muaj Vajtswv. Thov peb tsis txhob coj li yav thaum ub, peb yuav tsum hwm peb tus Vajtswv ua muaj lub hwjchim nawb mog.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Ib Tsam Vajtswv Chim rau Peb

 

Thaum Vajtswv haiv neeg nyob rau tom suab puam tiajnrhag, lawv ua rau Vajtswv chim heev vim lawv tsis mloog Vajtswv lus, Vajtswv tau samhwm rau lawv hais tias tus tsis ntseeg Vajtswv, tus ntawd yuav tsis tau mus nyob rau daim av tshaib ua Vajtswv twb npaj tsheg rau lawv lawm. Yog muab ua tib zoo xav , peb hmoob yog ib haiv neeg poob teb poob chaw tib yam li haiv neeg Ixayees thiab, Vajtswv twb cawm peb haiv hmoob hla dej hiav txwv tuaj nyob rau lub tebchaw vammeej no, muaj noj muaj hauv npluamias.

 

Thov peb tsis txob coj li txheej laus thaum ub, vim lawv tsis muaj tus qhia Vajtswv txojlus rau lawv, lawv coob leej thiaj li poob teb poob chaw tsis tau tuaj nyob rau lub tebchawm vammeej no, thiaj li raug nyob rau qhov chaw txom nyem.

 

Peb yuav tsis tau mus nrog Vajtswv nyob

 

Yav thaum ub, Vajtswv hlub Nws haiv neeg Nws tsis pub lawv tshaib, tiamsis niaj hnub niam no Vajtswv tseem yuav rub kom peb sawvdaws tau mus nyob rau lub ntuj ceebtsheej uas Nws twb mus npaj tsheg rau peb lawm. Tswv Yexus twb cog lus hais tias ib hnub tom ntej no Nws yuav rov los coj cov ntseeg mus nrog Nws nyob.

 

Ua li koj puas tau npaj txhij? Yog tagkis Tswv Yexus los no koj puas yuav tau nrog Tswv Yexus mus los tsis tau? Ua li koj puas paub qhov tseeb los tsis paub? Yog koj paub tsis meej no koj cia li muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, cia li lees Tswv Yexus ua koj tus cawmseej thiab lees koj lub txim hais tias hnub no lawm tom ntej koj yuav tso koj tej kev txhaum tsheg thiab thov Vajtswv Leejtxiv zam koj lub txim, thiab cia li caw (invite) Tswv Yexus los nyob hauv koj lub neej nawb mog.

 

Tsis tag li xwb, koj cia li mus nrhiav ib pawg ntseeg nyob ze ntawm koj, mus thov tus xibhwb ntawd qhia koj kom koj paub txhog Vajtswv txojlus.