July 15th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 15, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

14Vim cov menyuam ntawd puavleej yog neegmuaj roj muaj ntshav, Yexus thiaj los yug uaneeg muaj roj muaj ntshav ib yam li lawv. Nwsua li ntawd kom nws txojkev tuag rhuav tau dabntxwgnyoog lub hwjchim uas ua rau neeg tuagpuastsuaj mus. 15Thiab tso tau cov neeg uasniajhnub ntshai kev ploj kev tuag tas lawv simneej dim. 16Peb twb pom tseeb lawm hais tias,tsis yog Vajtswv pab cov tubtxib saumqaumntuj, tiamsis Vajtswv pab Anplaham covxeebntxwv. 17Yog li ntawd Yexus yuav tsum losua neeg ib yam li nws cov kwvtij, nws thiajyuav ua tau lawv tus povthawj hlob ncajnceesuas muaj lub siab hlub teevtiam Vajtswv. Nwsua li ntawd kom Vajtswv zam neeg lub txim.18Nimno Yexus paub pab cov neeg uas raug kevdagntxias, rau qhov nws twb raug kevdagntxias thiab kev tsimtxom los lawm. (Hinplus 2:14-18)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob zoo sawvdaws, hnub no peb yuav los saib Vajtswv cov lus nyob rau hauv Hinplus 2:14-18 seb nws hais licas. Nyob rau hauv cov lus no, nws muaj yam tseemceeb hais txog Tswv Yexus txoj kev tuag thiab sawv rov los thiab nws tus yam ntxwv zoo ua nws ua rau tib neeg. Zaj no qhia peb txog Nws txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub homphiaj ua Nws qi los hauv ntiajteb no. Thov qhib peb lub siab kawm zaj no kom Vajtswv tus Ntsujplig txhawb peb mus ua Nws li dejnum rau yav tom ntej no.

 

Txij li thaum ntxwgnyoog dag neeg poob mus rau qhov txhaum lawm, neeg thiaj li ntsib kev ploj kev tuag, raug kev txomnyem. Vim hais tias Vajtswv lub homphiaj yeej xav kom neeg nyob ze Vajtswv, yog li Vajtswv thiaj li tsis tso neeg tsheg, Vajtswv thiaj li nrhiav lwm txojkev pab neeg kom neeg dim neeg lub txim tuag.

 

Yog li ntawd Tswv Yexus thiaj li muab nws tus kheej los ua tus yaj theej neeg lub txim tuag, Tswv Yexus thiaj li muab nws tus kheej txo qi los yug ua neeg, los raug kev tsim txom, raug tua rau neeg lub txhoj, vim hais tias tus yuav theej tau neeg lub txhoj yog tus yuav tsum muaj roj muaj ntshav ib yam li neeg. Tswv Yexus muaj roj muaj ntsha tib yam li neeg nws thiaj li theej tau neeg lub txhoj vim Tswv Yexus muaj txojkev hlub thiab Nws xav pab neeg thaum lawv raug kev txomnyem thiab kev tsimtxom thiab los ua lub teeb ci rau neeg ntiajteb.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Cov kwvtij, hnub no yog koj tseem muaj txojsia thiab lub zog, nyob rau hauv ntiajteb no tsis muaj ib yam zoo tshaj qhov ua los paub Tswv Yexus. Nyob rau hauv Pajlug yeej qhia hais tias lub tswvyim zoo tshaj plaw nyob rua hauv ntiajteb no yog paub hwm Vajtswv xwb, qhov ntawd thiaj li yuav cawm tau yus.

 

Nej puas xav hais tias thaum peb niam yug peb, peb los liab qab xwb, thaum peb tuag los peb yeej yuav qa tsis tau ib yam dabtsi nrog peb mus, qhov yuav pab tau peb yog peb paub Vajtswv xwb. Yog li thaum peb ua neeg nyob, peb tsis txhob nrhiav khoom ntiajteb, tiamsis peb yuav tsum nrhiav Vajtswv.