July 14th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 14, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

11Cov neeg uas nws twb tshem tej kev txhaum tas lawm, nws thiab cov neeg ntawd puavleej yog tib leeg txiv yug. Vim li ntawd nws thiaj tsis txajmuag hu lawv ua nws cov kwvtij. 12Nws hais rau Vajtswv hais tias (Nkauj qhuas Vajtswv 22:23), Kuv yuav qhia koj zaj rau kuv cov kwvtij mloog. Thaum lawv tuaj txoos ua ke pehawm koj, kuv yuav hu nkauj qhuas koj. 13Nws hais dua hais tias, Kuv yuav tso siab plhuav rau Vajtswv. (Yaxayas 8:17) Thiab nws hais ntxiv dua hais tias, Kuv nrog cov menyuam uas Vajtswv pub rau kuv nyob ntawm no. (Yaxayas8:18). (Hinplus 2:11-13)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Vajtswv txojlus hnub no, nws hais tias “Cov neeg uas nws twb tshem tej kev txhaum tas lawm” nws hais rau cov neeg uas lawv muab lawv txojkev ntseeg thiab lub neeg fig tag nrho rau Vajtswv ua tus saib xyuas. Tus tib neeg no kam kawm Vajtswv txojlus, kam lwm tus qhia rau nws, thiab nws tsis nkees ua Vajtswv li dejnum. Vim licas nws ho tsis hais tias txhua leej? Vim tseem tshuav coobleej neeg tsis tau los ntseeg Vajtswv Leejtub.

 

Tswv Yexus muab Nws tus kheej tso qis ib yam cov neeg uas Nws tau cawm lawm, Nws thiaj li hu lawv hais tias kwvtij, muab neeg rub nrog Nws ua kwvtij kwv npawg. Yog li ntawd peb thiaj li hu Vajtswv Leejtxiv hais tias txiv, qhov no qhia tau hais tias cov ntseeg muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam, yog peb yog Vajtswv co menyuam lawm, peb thiaj yuav dim txojkev tuag mus tag ib txhis.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Cov ntseeg, yog koj twb los ua Vajtswv ib tug menyuam lawm, ua koj lub neej kom phim Vajtswv txojlus, thaum cov tsis tau ntseeg Vajtswv pom koj, lawv thiaj li yuav paub hais tias Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv koj.

 

Ib qho tseemceeb yog peb yuav tsum tsis txhob nkees pehawm Vajtswv, vim peb yog Vajtswv cov menyuam, peb ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg, peb thiaj li yuav tsis plam peb txoj kev ntseeg, thiab thaum dab Ntxwgnyoog ntxias peb, peb thiaj li yuav tsis raug nws dag. Thov Vajtswv kom nws tus Ntsujplig nyob nrog koj thiab coj koj lub neeg.