July 13th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 13, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

5Vajtswv tsis tau tsa cov tubtxib saum qaumntuj ua cov kav lub ntiajteb tshiab uas Vajtswv tabtom yuav tsim yav tomntej no. Lub ntiajteb ntawd yog lub uas peb hais txog no. 6Tiamsis muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv hais tias, Vajtswv es, neeg tsimtxiaj npaum li cas ais koj ho yuav xam txog lawv? Tej neeg nqaijtawv tsimtxiaj npaum li cas ais koj ho yuav saib xyuas lawv? 7Koj pub neeg muaj hwjchim qis dua cov tubtxib saum qaumntuj ib nyuag ntu, thiab pub lawv muaj koobmeej thiab tau ntsejmuag. 8Koj tsa lawv ua cov kav ib puas tsav yam huv tibsi. (Nkauj qhuas Vajtswv 8:5-7) Lo lus uas hais tias, Vajtswv tsa neeg ua cov kav ib puas tsav yam, lo lus ntawd qhia tseeb hais tias, tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv tsis tau muab rau neeg kav, tiamsis nimno peb tseem tsis tau pom neeg kav ib puas tsav yam. 9Txawm yog li cas los puamchawj, peb pom hais tias, Vajtswv cia Yexus muaj hwjchim yau dua cov tubtxib

saum qaumntuj ib nyuag ntu. Vajtswv ua li ntawd rau qhov Vajtswv tus uas hlub sawvdaws, nws yuav txib Yexus los tuag theej sawvdaws lub txhoj. Nimno peb pom Yexus muaj koobmeej thiab tau ntsejmuag, rau qhov nws raug kev tuag txomnyem ntsuav. 10Qhov uas Vajtswv tus uas tsim thiab saib xyuas ib puas tsav yam, coj ntau leej menyuam los yuav nws lub koobmeej, qhov ntawd Vajtswv ua yog lawm. Nws ua rau Yexus tus uas qhib txojkev dim txim rau lawv cov ntawd, npaj nroos tiv kev tsimtxom ua tes haujlwm ntawd tiav log. (Hinplus 2:5-10)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Thaum Vajtswv tsim Adas thiab Evas Vajtswv yeej tsim kom kawv tau nrog Vajtswv nyob thiab sib raug zoo tag mus li. Thaum Vajtswv tso kawv ua tus saib xyuas txua tsavyam nyob rau hauv ntiaj teb no, qhov ntawd ua rau cov tub txib saum qaum ntuj xav hais tias Vajtswv hlub neeg ntau duas.

 

Vim Txwjnyoog siab phim, Adas thiab Evas thiaj li poob mus rau kev txhaum. Yog li Tswv Yexus thiaj li tau qis los rau hauv ntiaj teb no los cawm tib neeg. Yexus tau tso Nws lub hwjchim cia los yug ua neeg, nyob rau lub sijhawm ntawd, Yexus muab Nws lub meejmom thiab tus kheej tso qis duas cov tub txib saum qaum ntuj vim Nws hlub neeg ntiaj teb Nws thiaj li muab Nws tus kheej los theej neeg lub txhoj, neeg thiaj li dim neeg txoj kev txhaum, ua yog tuag mus tag ib txhis.

 

Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li tso cai rau txhua leej neeg los cuag Tswv Yexus. Coob leej yuav tsis lees yuav Tswv Yexus tiamsis cov uas lees thiab cia siab rau Tswv Yexus, tus ntawd yuav tau txojsia ntev mus ib txhis.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Peb ua neeg nyob, sawvdaws nrhiav tau noj tau hauv, sawvdaws cia lis tsis nco txog tus Vajtswv ua tsim txhua tsavyam rau neeg lawm. Tsis tag li xwb, ib txhias menyuam twb tsis hwm niam hwm txiv hais tias lawv yog to yug lawv thiab pub lawv noj lawv hauv, lawv thiaj li loj hlob tiav niam tiav txiv.

 

Hnub no yog koj ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab Nws yog tus tsim ib puas tsav yam. Yog li ntawd koj yuav tau ua koj lub neej kom pim Vajtswv txojlus thiaj li tsim nyog Vajtswv tsim kom peb muaj noj muaj haus, pub kom peb tau nyob lub tebchaw vammeej, kom  tsis muaj tsov muaj rog zoo li Russia thiab Ukraine lub simhawm no, ua rau lawv txhov siab kawg nkaus niaj hnub raug hluag tsim txom.

 

Yog koj tsis tau lees Tswv Yexus ua koj tus cawmseej no, thov koj tig los nrhiav Nws nawb mog, ib hnub tom ntej no txhua leej txhua tus yuav tsum mus rau ntawm Nws, Nws yuav yog tus txiav txim rau txhua leej seb leejtwg thiaj li yuav tau mus nyob rau ntawm Leejtxiv lub ntuj ceebtsheej.