July 7th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 7, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Twb yog vim li ntawd peb yuav tsum haj yam ua tib zoo khaws tej lus tseeb uas peb

twb hnov los lawm cia zoo zoo, peb thiaj li yuav tsis yuamkev. 2Tej lus uas cov tubtxib saum

qaumntuj qhia rau peb pojkoob yawmtxwv puavleej yog lus tseeb. Tej neeg uas tsis mloog

thiab tsis ua raws li tej lus ntawd puavleej raug txim raws nkaus li lawv tej kev txhaum. 3Yog li

ntawd yog peb tsis quavntsej txojkev dim, peb yuav ua li cas khiav dim? Tus Tswv Yexus yog

tus xub qhia txojkev dim txim, cov neeg uas hnov nws qhia, lawv qhia tseeb tseeb rau peb

hais tias, muaj li ntawd tiag. 4Tsis yog li ntawd xwb, Vajtswv ua tej txujci loj thiab tseemceeb

qhia nws lub hwjchim rau sawvdaws pom hais tias, yeej muaj li lawv hais tiag. Thiab Vajtswv

kom Vajtswv tus Ntsujplig pub tswvyim rau neeg raws li Vajtswv lub siab nyiam.Hinplus 2:1-4)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv xibhwb Povlauj tsab ntawv no, nws thov ntuas cov ntseeg kom lawv yuav tsum tsis txhob txav deb ntawm Vajtswv. Los lus drifting away (txav deb zuj zus) yog ib qhov xibhwb Povlauj pom, yog li ntawd nws thiaj li ntuas kom haiv neeg Exayees tsis txhob drift away from the faith los yog tsis txhob txav deb ntawm txoj kev ntseeg.

 

Tseemceeb tiag, xibhwb Povlauj ntuas cov ntseeg hais tias yog peb tsis mloog Vajtswv tej lus qhia, qhov ntawd yog disobeying God los yog tsis mloog Vajtswv tej lus, yog li ntawd yuav rauj lub txim li Vajtswv txojlus tau samhwm tsheg. Yog cov ntseeg twb tsis mloog Vajtswv tej lus thiab ua  cov menyuam tawv ncauj, Vajtswv yuav ua licas zam lawv lub txim.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Peb sawvdaws yuav tsum xav zoo zoo hais tias yav thaum ub, Vajtswv twb txib Vajtswv cov tub txib los qhia Vajtswv txojlus rau sawvdaws lawm, thiab niam no los yeej muaj cov xibhwb qhia Vajtswv cov lus tib yam. Yog leejtwg tsis mloog Vajtswv cov lus hnub no, peb yuav ua licas dim peb lub txim thaum Tswv Yexus los txiav txim rau neeg?

 

Hnub no koj puas npaj txhij? Yog hais tias Tswv Yexus los hmo no, koj puas paub ntseeb hais tias koj yuav tau mus nrog Nws los tsis tau? Yog koj paub tsis meeg no kuv xav invite koj los cuag Tswv Yexus lub sijhawm no, koj cia li thov li no: “Vajtswv Leejtxiv, kuv xav los ua koj ib tug menyuam, hnub no kuv lees kuv tej kev txhaum yav tag los, thov koj zam kuv lub txim, hnub no kuv lees hais tias Tswv Yexus yog kuv tus Tswv thiab kuv tus Vajtswv, kuv thov Tswv Yexus los nyob hauv kuv lub neej thiab coj kuv ua kuv lub neej kom phim Vajtswv txojlus. Kuv thov tej no los ntawm Tswv Yexus lub npe. Amen”