July 6th, 2023


HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 6, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

19Cov kwvtij es, twb yog vim Yexus tuag theej peb lub txhoj peb thiaj muaj cai mus hauv Chavtsev tseemceeb kawg nkaus. 20Nws qhib txojkev tshiab uas cawm neeg txojsia rau peb taug. Nws qhib daim ntaub kom peb tau kev mus lawm sab hauv, daim ntaub ntawd yog nws lub cev. 21Peb muaj ib tug povthawj hlob uas saib xyuas Vajtswv tsevneeg. 22Peb cia li muaj nploojsiab dawbpaug, thiab cia siab ntsoov rau nws. Muaj lub siab ncajncees uas tsis nkaug

hais tias, peb ua txhaum, thiab muaj lub cev uas cov dejzag twb ntxuav huvsi lawm los cuag Vajtswv. 23Tej uas peb qhia hais tias, peb cia siab rau, peb yuav tsum muab siab npuab tsis txhob tso tseg, rau qhov peb paub tseeb hais tias, Vajtswv yeej yuav ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg. 24Peb yuav tsum ua tib zoo xyuas saib peb yuav ua li cas ib tug thiaj txhawb tau ib tug lub zog, kom ib tug txawj hlub ib tug, thiab ib tug ua zoo rau ib tug. 25Sawvdaws yuav

tsum tuaj txoos ua ke pehawm Vajtswv tsis txhob tso tseg ib yam li muaj qee leej twb tso tseg lawm. Nej puavleej paub hais tias, twb yuav txog hnub Yexus rov qab los. Yog li ntawd peb ib leeg haj yam yuav tsum ntuas ib leeg heev dua qhovqub.(Hinplus 10:19-25)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv zaj no, xibhwb Povlauj ntuas cov kwvtij Hinplus txog txoj kev ntseeg kom sawvdaws yuav tsum nyob ze ntawm Vajtswv thiab tuav txoj kev ntseeg kom ruaj ruaj tsis txhob ua tus ywj fab ywj fwj hais tias Tswv Yexus twb cawm lawv lub txhoj lawm.

 

Vim licas xibhwb Povlauj thiaj li hais li? Tsis hais cov neeg Ixayees yav thaum ub xwb, nyob rau tiam no los peb tseem pom kiag ntawm peb qhov muag, thaum ib tug neeg los ntseeg, twb yog vim nws raug kev txom nyem, los yog dab txwjnyoog tsim txom nws, nws thiaj li khiav los ntseeg Vajtswv. Tiamsis thaum nws tau zoo lawm, nws cia li tsis nco qab txog Vajtswv txoj kev hlub, cia li nrug deb zuj zus ntawm Vajtswv, los yog cia li tso Vajtswv tsheg.

 

Yog peb tig los saib cov neeg nyob ib cig ntawm peb, cov ntseeg los tsis rau siab kawm Vajtswv txoj lus, cov coj los tsis paub Vajtswv txoj lus zoo, cov xibhwb kiag los twb tsuag zuj zus. Yog li xibhwb Povlauj thiaj li ntuas kom sawvdaws tsis txhob txav deb ntawm txoj kev ntseeg (drifting away from the faith).  

 

XYAUM UA TEJNOV  

Hnub no koj ne, koj puas txav deb ntawm Vajtswv thiab? Tej thaum peb tsis nco xav txog tej no, tiamsis yog peb ua tib zoo muab coj los xav li no; thaum pawg ntseeg muaj kev sibfim es yus tsis mus koom, thaum pawg ntseeg muaj kev pehawm es yus tsis mus koom, thaum pawg ntseeg muaj kev qhia los yus tsis mus kawm, tseem yus twb paub lawm los yuav tau mus sibfim uake, thaum pawg ntseeg muaj kev nojhauv los yus tsis mus koom, cia li ua tus tsis paub txawb lwm tus li.

 

Ua li koj puas coj li ntawd thiab? Thaum peb pib coj li ntawd, cov coj yuav tsis hais yus, vim lawv tsis xav kom muaj kev tu siab, tiamsis hnub no yog koj tau nyeem cov lus no, thiab koj tau ua li ntawd yav tag los, thov koj yuav tsum hloov koj lub siab tsis txhob coj li ntawd lawm. Peb yuav tsum nyob ze ntawm Vajtswv thiab koom nrog pawg ntseeg kom txoj kev ntseeg tsuas muaj loj zujzus xwb nawb mog.