July 5th, 2023


HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 5, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Txheej thaum ub muaj ntau zaus Vajtswv kom cov neeg cev Vajtswv lus ua yam ub yam no qhia peb pojkoob yawmtxwv paub tej uas Vajtswv hais. 2Tiamsis tiam kawg no Vajtswv txib Vajtswv tus tub los qhia peb. Vajtswv kom Vajtswv tus Tub ua tus tsim lub ntuj lubteb. Thaum kawg Vajtswv yuav pub ib puas tsav yam huv tibsi ua tus Tub ntawd tug. 3Vajtswv lub hwjchim ua rau tus Tub ntawd ci ntsa iab. Nws muaj hwvxyeej ib yam li Vajtswv, nws tej lus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tuav lub ntuj thiab lub ntiajteb. Thaum nws theej neeg lub txhoj tas lawm, nws mus puag saum Ceebtsheej, mus zaum ntawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sab xis. (Hinplus 1:1-3)

 

XAV TXOG TEJNOV

Nyob rau lub sijhawm no, peb pom hais tias coob leej tseem tos tus cawmseej los pab neeg thiab los qhia neeg txoj qhov tseeb, yuav ua licas thiaj li tau mus nyob lub ntuj ceebtsheej. Muaj coob leej tseem tos kom lawm pom Vajtswv lub hwjchim ntawm qhovmuag tso lawv mamli los ntseeg, tiamsis Vajtswv twb ua tej ntawd yav tag los lawm, coob leej tau pom Vajtswv lub hwjcim thiab Vajtswv twb txib coob leej los qhia Vajtswv txojlus rau neeg lawm.

 

Niaj hnub niam no, coob leej neeg yeej tseem tsis lees paub Vajtswv thiab tej lus ua Vajtswv phau ntawv qhia. Muaj ib zaj nyob rau hauv Lukas tshooj 16 qhia hais tias:

 

19Muaj ib tug neeg npluanuj hnav tej tsoos zoo zoo kim kim, thiab niajhnub muaj noj seem noj so. 20Muaj ib tug txivneej npe hu ua Laxalaus, nws txom txomnyem, ib ce mob ua paug viag. Muaj neeg niajhnub coj nws tuaj tso rau ntawm tus npluanuj ib sab hovrooj. 21Nws xav hais tias, nyaj nws yuav tau noj tej mov uas poob saum tus npluanuj lub rooj los rau hauv pemteb. Txawm yog nws txomnyem npaum li ntawd los, dev tseem los yaim nws tej qhovtxhabthiab.”.

 

Muaj ib hnub kawv ob leeg tau tuag, Vajtswv cov tub txib los qa tus txomnyem mus nyob rau Vajtswv lub ntuj ceebtsheej lawm vim thaum nws ua neeg nyob nws hwm Vajtswv, tiamsis tus npluanuj tsis tau mus vim thaum nws ua neeg nyob, nws tsua ua nws lub neej rau nws xwb, nws tau mus nyob rau lub ntuj kub kub thiab ntaiv ntaiv qhis dej kawg kaus li. Muaj ib hnub nws thiaj li tau thov Anplaham (Abraham) hais tias nws tseem tshuav tsib tug kwvtij ua tseem tsis tau paub Vajtswv, thov kom Vajtswv txib neeg mus qhia rau nws cov kwvtij kom lawv thiaj li tsis raug kev txom nyem li nws, tiamsis Vajtswv hais li cas? Vajtswv hais rau nws hias tias Vajtswv twb tso Vajtswv cov tub txib mus qhia rau sawvdaws lawm, yog lawv tsis ntseeg, Vajtswv tseem yuav tso tsawg tus mus qhia thiab.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Cov kwvtij, peb yuav tsum kawm ntawm zaj no kom peb thiaj li tsis zoo li tus neej npluanuj no. Nyob rau hauv lub qab ntuj no, coob leej tseem tsis tau kam los ntseeg Vajtswv, Vajtswv txojlus yeej qhia hais tias yog leejtwg tsis ntseeg Vajtswv, tus ntawd yuav tsis tau mus nyob Vajtswv lub ntuj ceebtsheej. Vajtswv txojlus twb los rau neeg ntiaj teb lawm, thiab Vajtswv twb tso Vajtswv tib leeg tub los tuag theej neeg lub txhoj. Yog li koj puas xav hais tias Vajtswv tseem yuav txib leejtwg los ntxiv thiab?

 

Hnub no, Vajtswv siv Vajtswv cov menyuam ua twb los ntseeg lawm qhia Nws txojlus rau sawvdaws. Yog koj hnov zaj no, koj tsis txhob tos lawm, koj cia li los lees yuav Tswv Yexus koj thiaj yuav tsis tau mus nyob rau lub ntuj ua kub kub thiab ntaiv ntaiv nplaig qhuav qhawv xwb nawb mog.