July 4th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 4, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Tus TSWV uas kav txhua yam tsav nws tso nws tus Ntsujplig los kav tagnrho kuv lub siab. Nws xaiv kuv thiab txib kuv mus qhia txojmoo zoo rau cov neeg pluag, kom kuv pab tej neeg uas nyob lwj siab ntsuav, kom kuv qhia rau cov neeg uas poob ua luag cevqhev hais tias, tus TSWV yuav tso lawv dim. Thiab qhia rau cov neeg uas raug kaw rau hauv tsev lojcuj hais tias, lawv yuav tau kev thajyeeb.2Nws txib kuv los qhia rau sawvdaws hais tias, twb txog lub sijhawm uas tus TSWV yuav pab kom nws haivneeg dim, thiab ntaus yeej lawv tej yeebncuab lawm. Nws txib kuv mus nplij txhua tus neeg quaj ntsuag. (Yaxayas 61:1-2)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Lub July 4 no koj kev noj haus yog dabtsi xwb? (What are you celebrating for). Peb cov kwvtij Hmong tuaj nyob rau lub tebchaw mekuj (America) no, qhov peb txaus siab tshaj yog dabtsi? Feem coob yuav hais tias peb tau tuaj nyob rau lub tebchaw muaj kev ywjpheej, muaj kev ywj siab, muaj noj muaj haus, thiab xav ua dabtsi los ua tau, tsuas yog muaj lub peevxwm xwb.

 

Lub tebchaw no yeej muaj li hais tiag, tiamsis nej puas xav txog hais tias vim licas peb thiaj li tau tuaj nyob rau lub tebchaw no thiab? Kuv nco txog ntawm peb tsev neeg tuaj rau tebchaw America no yog yuav tsum muaj neej ua npe tos peb, peb thiaj li tau tuaj, muaj cov ntseeg Vajtswv ua ntaub ntawv tos peb, peb thiaj li tau tuaj, thiab tej nomtswv tso ncai thiaj li qhia txojkev. Nyob li haiv neeg Ixayees, tib yam li Vajtswv kom Mauxes coj cov neeg los mus rau lub tebchaw Ka-naas lawv thiaj li tau los mus.

 

Vajtswv txoj hmoozoo los txog peb Hmoob, peb thiaj li tau tuaj nyob rau lub tebchaw vameej no. Yog li hnub no peb celebrate dabtsi xwb, ua li peb puas nco tus Vajtswv ua Nws cawm peb dim thiab? Tsis tag li xwb, peb ib cov yeej tig los ntseeg Vajtswv lawm thiab. Lub noob ua tseb yav thaum ub twb pib tuaj kaus zujzus lawm tiag, thov ua Vajtswv tsaug ua Nws hlub peb haiv neeg hmoob.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Hnub no peb tseem yuav celebrate July 4th ua yog peb America qhov freedom los peb yuav tsum nco hais tias yav thaum ub, America tau khiav tawm ntawm Great Brittan los mus nyob rau lub tebchaw no, hnub no peb thiaj li muaj chaw nyob. Peb yog haiv neeg hmoob-American lawm, peb yuav tsum tig los hwm tus Vajtswv ua peb cov kwvtij American family ib txwm hwm ua yog peb tus Vajtswv.

 

Hnub no koj puas yog Vajtswv ib tug menyuam los tsis tau yog? Ua li koj puas xav paub txog Vajtswv txoj kev hlub thiab? Kuv qhia koj hais tias Vajtswv hlub neeg, Vajtswv thiaj li txib Vajtswv tibleeg tub ua yog Tswv Yexus los tuag theem neeg lub txhoj, hnub no cov ua los ntseeg Nws lawm, lawv thiaj li dim lub txim tuag, tseem lub cev txawj tuag los tus ntsujplig yuav tsis tuag, yuav nyob mus tag ib txhis nrog Vajtswv. Thov qhia ntseeb li no rau koj nawb mog.