July 1, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

July 1, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Kuv tsa muag xam puag saum tej roob, saib puas muaj leejtwg cawm kuv dim. 2Tus TSWV uas tsim ntuj tsim teb yuav los cawm kuv dim. 3Nws yeej yuav tsis cia koj raug xwmtxheej, tus uas thaiv ntis koj nws tsis tsaugzog. 4Tus uas thaiv ntis ib tsoom neeg Ixayees, nws yeej tsis ncaws dabntub lossis tsaugzog hlo li. 5Tus TSWV yuav zov rawv saib xyuas koj, nws nyob rawv ntawm koj ib sab thaiv ntis koj. 6Nruabhnub lub hnub yuav tsis kub koj, hmontuj lub hli yuav tsis hlais koj. 7Tus TSWV yuav thaiv ntis thiab tsomkwm koj tsis pub koj raug xwmtxheej. 8Txij li hnub no mus tus TSWVyuav hwjxwm koj txhua txhia txoj haukev mus ib txhis. (Nkauj Qhuas Vajtswv 121:1-8; Psalms 121)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Puas muaj tej thaum koj ntsib kev nyuaj siab, kev txhov siab es koj tsis paub tig rau qhov twg? Koj yuav tig rau koj tej kwvtij, tej neegtsa, tej phoojywg los koj xam tsis tau hais tias lawv yuav pab tau koj. Hnub no Vajtswv txojlus nyob rau hauv Nkauj Qhuas Vajtswv yog ib cov lus ua qhia kom peb nco hais tias Vajtswv yog tus yuav saib xyuas peb thiab yog tus yuav tiv-thaiv peb. Tseem yuav yog nruab hnub hmo ntuj los tus Tswv yuav nyob rawv ntawm peb ib sab.

 

Peb tus Vajtswv Nws ua dejnum txhua hnub thiab txhua lub sijhawm. Tseem yuav yog nruab hnub hmo ntuj los Nws yeej tsis pw tsaug zog, Nws hais tias “Tus TSWV yuav zov rawv saib xyuas koj. Nws nyob rawv ntawm koj ib sab thaiv ntis koj.” (v. 5). Yog li peb cia li cia siab rau peb tus Vajtswv, nws yuav tsis tso peb tsheg.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Ua li koj puas cia siab rau tus Tswv thiab? Vajtswv cov lus no tsuas vamkhom tau cov ua cia siab rau Nws xwb. Yog koj tsis tau cia siab rau Nws, Nws yuav ua licas pab koj?


Yuav ua licas peb thiaj li yuav cia siab tau rau nws? Peb yuav tsum ntseeg hais Tswv Yexus yog peb tus Tswv thiab yog peb tus Vajtswv, peb lees hais tias Tswv Yexus tuag theej peb lub txhoj, thiab peb hnub xwb Leejtxiv twb tsa Nws sawv hauv qhov tuag rov los lawm. (Loos 10:9)

 

Thaum koj lees hais tias Tswv Yexus yog koj tus Tswv tag lawm, koj yuav tau mus nrhiav ib pawg ntseeg, nrog tus xibhwb tham txog yuav ua licas koj thiaj li yuav ua koj lub neej pim Vajtswv txojlus. Tsis tag li xwb, koj yuav tau mus zwm nrog ib pawg ntseeg kom koj txoj kev ntseeg thiaj li yuav loj hlob mus rau yav tom ntej. Vajtswv hlub hlub koj nawb mog.