JUNE 30, 2023

June 30, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv tsi suav txim rua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, tug kws tsi ua lubneej le saab nqajtawv, tabsis ua lawv le tug Ntsujplig.” (Loo-Romans 8:1)

 

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas tau moog caij nyoojhoom? Cov khoom nyob huv mas nyaav.  Lub nyoojhoom taabtom dlog yuav yaa, txujcai ntawd yog nyaav hab sib tau tuav yaam khoom ntawd. Tabsis tug tsaav nyoojhoom ua qeeb kws yuav lug tswj hab taam sim ntawd, lub nyoojhoom ca le yaa rua sau ntsuabntug.  Txhua yaam kws kiv, txhua lub thawv, txhua tug tuabneeg, txhua qhov muaj hlau. Thaus muaj zoo le nuav, txujkev  kiv cov khoom ca le tsi kiv? No, tsi yog le ntawd nwg tseem muaj txujcai tabsis nwg muaj txujcai aerodynamics, kws yog muaj peevxwm ntsuag tau qhov nyaav. Thaus koj raug cawm dlim hab rov ua txuj zoo lug cuag Vaajtswv, Koj lubneej qub tseem nyob rua ntawd. Tabsis nwg muaj txujcai tshab-kws yog txujcai lubneej huv Yexus Khetos kws ua rua koj muaj kev ywjpheej tawm huv txujcai qub ntawm txujkev txhum hab kev tuag.

Piv xaam has tas, thaus koj nyob huv lub nyoojhoom, kuv txavtxim sab tawm rua saabnrau kuas tau cua txag.  Txujcai ntsuag qhov nyaav nwg tseem nyob nwg le qub, ntej le ntev tau yog kuv txuas tau rua huv Tswv Yexus Khetos, txujcai ntawm tug Ntsujplig huv Yexus Khetos ua rua koj muaj kev ywjpheej tawm tau huv txujkev txhum hab kev tuag.  Najnub nwgnua muaj coob tug tuabneeg nwg muaj kev paub txug kev tau kev ywjpheej huv txuj kev txhum tabsis nwg tseem nyob rua lub neejqub tug dluab. Vaajtswv tsi tso cai ua le ntawd. Koj puas paub tas vim lecaag txhaj tsi tso cai? Nwg xaav tau kuas koj txuas kuas tau rua huv Tswv Yexus Khetos, koj lubneej txhaj hloov tau.

·  Koj yuav nyob tau lossis txuas tau rua huv Yexus tau le caag?

·  Yaam dlaabtsi ua rua koj paub yog has tas koj tsi txuas rua huv Yexus?

XYUM UA TEJNUAV

Tso rua ib qhovcim ntsa kuas koj pum yoojyim kws yuav txhawb kuas koj moog txuas tau nrug Yexus Khetos.