JUNE 29, 2023

June 29, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv es, thov koj tsim kuas kuv muaj lub sab dlawb sab zoo, thov koj pub ib lub sab tshab rua kuv muab sab npuab koj,” (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 51:10)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg muaj qee leej tuabneeg qaug hab dlawm rua qhov nwg pum lwm tug lubneej.  Thaus muaj tug ntoo nqheb luj qaug nwg tsi yog ua rua nwg qaug xwb, nwg tseem ua rua tej ntoo miv hab xyoobntoo ntsojntsuag qaug nrug nwg. Tej yaam zoo le nuav yog ua lecaag txhaj muaj le ntawd.  Tsuas ho moog saib tau koj pum lwm tug lubneej qaug yog koj pheej saib nwg kev ua neej los yuav zoo tuabyaam nkaus le ntawd.

Lwm tug kws koj saib rua. Vim lecaag txhaj zoo? Yeej tsi muaj peb leejtwg yuav nyob twmzeej tau. Koj yog tug ntseeg kws zoo hab phem tshaaj kws ua rua lwm tug kawm. Koj tsuas yog txujlug kws ua rua lwm tug tau nyeem hab kawm txug.

Nwg kuj yuav muaj sijhawm kws ua rua koj txuj kev ntseeg tsuag.  Nwg kuj yuav muaj sijhawm rua koj ua tej yaam rua Tswv Yexus kws yog koj ua rua Tswv Yexus Khetos. Yog muaj le ntawd, kuv yuav tsum txu fwjchim timntsej timmuag rua Vaajtswv hab ca Vaajtswv kaav txhua yaam tsaav, kuv kev nojqaab nyob zoo, kuv tsev tuabneeg, kuv muaj lub meejmom, muab rua Vaajtswv txhua yaam, hab has  “Vaajtswv, nwg puas tseem muaj qee yaam huv kuv lubneej kws kuv muab tsi tau rua koj, kuv thov koj qha yaam ntawd rua kuv.” Suam koj lub npe rua ib dlaim ntawvdlawb dlo hab has tas, “Nwg yog muab rua koj, tug Tswv. Sau rua huv. Yaam kws koj pum huv kuv, O Vaajtswv, Kuv muab txhua tsaavyaam rua koj.” Hab Nwg yog tug muaj sabdlawb sabzoo yuav sau kuas puv nkaus dlaim ntawvdlawb nrug qhov cim.

·  Thaus twg yog thaus koj muaj kev ruas huv koj kev ntseeg? Yaam ntawd koj yuav hloov tau lecaag?

·  Leejtwg yog tug tuabneeg kws tsi tau paub Yexus kws koj yuav tau saib nwg hab kawm paub nwg yog tug zoo lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nug thov Vaajtswv sau rua nplooj ntawvdlawb hab qha saib koj yuav muab koj lubneej txuhab tso tau lug rua Nwg.