JUNE 28, 2023

June 28, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Txhua lub sijhawm kws peb paab tau lwm tug peb yuav tsum paab, tabsis peb yuav tsum txhobtxwm paab cov ntseeg heev dlua.” (Kalatias 6:10)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ib txhas ntawm peb ntshais nyob tsaam yog peb ua sab ntev, tuabneeg yuav siv sijhawm lug ua yaam saib tsi taug peb. Koj puas tau xaav txug le ntawd hab? Koj puas tau lug xaav txug saib tub ua le ntawd rua koj pum puastsawg zag?  Tsi zoo rua koj xaav txug tas, Vaajtswv yuav cim tej yaam tsi zoo ntawm koj? Nwg tsi txawv yog leejtwg yuav siv sijhawm kuas zoo dlua rua peb yog peb nyob nraum tug Tswv Yexus.

Koj puas muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv ua rua koj kuas koj muaj lub sab dlawb sab zoo rua lwm tug, tabsis qeeb lawm, hab ua rua koj khwv, hab ces nwg tsi yog koj qeeb, hab tsi yog yuav ua rua koj ua yaam ntawd?   Feem ntau muaj tshwm sijhawm ua yaam zoo, tabsis ca nwg dlhau moog. Koj puas ncu txug tug Xamalis sab zoo kws nwg pum tug txivneej raug ntau hab qajndlua ntshaavntsug?   Nwg taug kev, nwg nreg, hab paab tug txivneej taamsim ntawd.  Nwg tsi tau has tas, “Kuv khwv heev,” “Nwg muaj teebmeem,” lossis “Nwg tsi yog kuv lub le kev laagluam.”   Nwg nreg hab ua yaam nwg ua tau. Ib puagcig peb, tuabneeg raug ntau ua ntsejmuag o wv hab lug ntshaav.  Qee tug muaj teebmeem sab nyag txag, qee tug ntsib teebmeem sab sab ntsw.  Qee tug tu cua saab ntsujplig. Hab koj yuav tau has tas, “Nuav yog muaj sijhawm lug paab, hab Kuv yuav moog ua taamsim nuav.”

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm qee tug tuabneeg ua rua koj pum tas nwg muaj kev hlub rua koj?

·  Thaus twg koj tsi leeg paub tas muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv nyob nrug koj kuas koj ua tuabneeg zoo?

XYUM UA TEJNUAV

Nrhav txhua lub sijhawm kws koj yuav tsum tau ua zoo nub nua. Ca le tsi xob ncua.