JUNE 27, 2023

June 27, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ca le tso sab plhuav rua tug TSWV, ca le ntseeg, tsi xob poobsab. Ca le tso sab plhuav rua tug TSWV (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 27:14)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev ua sab ntev yog yaam yuav tsum muaj nyob huv peb txhua tug. Nwg yog yaam kev muaj yeej txhua yaam huv peb lubneej. Nwg yog yaam peb ceev kuas peb muaj yeej, koj yuav tsum tau ua tug muaj lub sab ntev. Kalatias 6:9 has tas, “  Yog peb pheej ua tsi tso tseg yeej yuav muaj ib nub twg peb yuav tau sau.” Lawv le txujcai sau qoobloo? Koj tsuas tau sau lawv le koj cog. Ib yaam kws peb tsi tau sau yog peb tsi ua sab ntev cog yaam ntawd. Kev ua sab ntev hab tog yog yaam zoo yuav tsum muaj.

Thaus kuv tseem yog mivnyuas tub yau, tej zag kuv dlhau moog cus lub qhovrooj tswb hab kuv dlha tsiv ua tej tug tswvtsev tuaj qheb. Koj puas tau ua le ntawd? Tej zag peb tau ua le ntawd rua Vaajtswv lawm hab. Hab Vaajtswv txujlug has taag los has dlua, “Tog tug Tswv.” Yog nwg qee los nwg yuav tsi tso tseg. Yog has tas, koj xaav kuas Vaajtswv teb koj tej lug thov, koj yuav tsum kawm paub txug kev ua sab ntev tog Vaajtswv teb koj. Koj puas tau ua le ntawd?  Koj nug,  “Vim lecaag Vaajtswv tsi teb rua kuv taamsim ntawd?” qhovtseeb! Nwg xaav kuas koj keevhlub huv koj txujkev ntseeg. Nwg yog lub sijhawm rua koj thim xaav.

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm kws koj ua sab ntej tog Vaajtswv?

·  Yaam dlaabtsi es ua rua ua sab ntev thov kuas ca txug Vaajtswv lub sijhawm?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam txawv kws koj pheej ua sab ntev tsi tau tog Vaajtswv teb koj. Thov Vaajtswv hab muab yaam ntawd tso rua ntawm Vaajtswv.