JUNE 26, 2023

June 26, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Raa qhov mej tub paub lawm has tas, yog mej ua sab ntev nyaj tej kev nyuajsab, ces tej ntawd yeej yuav ua rua mej muab sab rau ntseeg heev ntxiv.  Tabsis mej yuav tsum ua sab ntev moog le tsi xob tso tseg, mej txhaj yuav ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, coj tau lubneej puvntoob, tsi tu ib yaam dlaabtsi twg hlo le.”(Yakaunpaus James 1:3-4)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Piv xaam has tas koj dlha 100-kaujruam hab koj dlha ua ntev txhua tug le 10 dlaaj hab peb tshim tes txug tug nrim kawg, tabsis  koj ca le nreg tsi dlha lawm. thaus zoo le nuav txawm yog koj yuav dlha dleb lecaag lug lawm los koj yeej ua tug swb ntawm txujkev sib twg dlha.  Koj yeej yuav tsi swb yog has tas koj tseem pheej dlha.

Vaajtswv xaav tau dlaabtsi ntawm koj?  Vaajtswv xaav tau kuas koj ua tug ntseeg kws muaj lubneej nuvntoob. Nwg xaav kuas koj lujhlub huv koj txuj ntseeg. Nwg yeej yuav tsi ca le lujhlub yog has tas koj tsi ua sab ntev hab yuav ua tsi paub has tas, koj ua sab ntev yog tsim muaj teebmeem. Tabsis koj pheej tsi lujhlub, koj yuav tsi paub ua koj lubneej kws hum tug Tswv Yexus Khetos lub sab.  Vaajtswv txujlug has tas Vaajtswv xaav coj koj kuas koj muaj lubneej kws txawj lujhlub huv Yexus Khetos. Ntawm txujkev ntawd, yog ca koj muaj teebmeem sub koj txhaj paub ua lub sab ntev. Koj puas yog nwg tug mivnyuas kws muaj sab ntev? Tseeb lawm tag! Ibleeg ibtug twg kws muaj mivtub mivnyuas yeej paub txug qhov txawv ntawm “wb” hab tsi tau yog.” Yog tsuas has tas, “nreg ib plag” rua puab, qhovntawd yog tub has rua puab has tas “Wb!” Puab xaav tau taamsim nuav! Tabsis Vaajtswv xaav tau yog kuas koj cas lujhlub.  Tuabtxuj kev kws yuav ua rua koj kheev hlub tau yog lug ntawm tej xwmtxheem kws coj koj moog ua kuas koj muaj lub sab ntev.

·  Thaus twg yog thaus koj yuav tsum thev es kuas yeej thaus koj muaj teebmeem?

·  Lub sijhawm twg yog lub sijhawm huv koj lubneej kws koj yuav tsum paab kuas koj nyob khovkho huv koj kev ntseeg?

XYUM UA TEJNUAV

Thov hab nug Vaajtswv kuas nwg qha koj paub txug qhovtwg yog qhov koj yuav tsum ua kuas lujhlub tau.