JUNE 25, 2023

June 25, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv qha tej nua rua mej kuas mej zoo sab ib yaam le kuv zoo sab. Qhov kws mej zoo sab ntawd yuav ua rua mej zoo sab kawg nkaus le.” (Yauhaas 5:11)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Thaus koj muaj kev koom nrug tau rua Tswv Yexus Khetos, Nwg txuj kev zoo yuav lug txug koj.  Nwg txuj kev zoo yuav tsi muaj tug nrim. Yog Nwg txaus sab rua koj. Koj txaus sab nrug Nwg lug ntawm Tswv Yexus rua qhov, qhov kev zoo ntawd yog cov zaubmov ntawm saab Ntsujplig. Koj yuav ua koom tsi tau nwg qhov zoo; nwg yog ua tau zoo lug ntawm tug Ntsujplig nyob huv lubneej, hab koj yuav txaus sab rua.

Kuv yuav tsi has lecaag rua koj tas koj tshuav nwg npaum lecaag,  kuv yuav tsi xaav txug koj zoo nkauj zoo nraug npaum lecaag, kuv yuav tsi xaav tas, koj muaj kev zoo sab ntau npaum lecaag, kuv yuav tsi xaav txug koj tsev tuabneeg nyob zoo lecaag-yog koj kev muaj kev zoo sab tes koj lubneej tsuas yog qhuav qhua qhawv tsi muaj qaabhau rua koj.

Qhov kuv txaus sab yog ib yaam kws yug xaiv, nwg yuav tsi ca muaj rua yug. Ntawm txhaj yog qhov vim lecaag Vaajtswv txujlug txhaj qha peb,  “Mej yuav tsum najnub zoo sab huv tug Tswv” (Filipis 4:4).  Hab qhov ntawd yog kev xaiv chiv lug huv Yexus hab paub Yexus.  Tsi muaj Yexus, tsi muaj kev zoo sab. Tabsis paub Yexus hab yuav ua rua koj muaj kev zoo sab.

·  Thaus koj paub Yexus ua rua koj muaj kev zoo sab npaum lecaag?

·  Thaus koj koom ua ke tau nrug Yexus, koj lubneej puas yuav hloov pauv tau lecaag? 

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm nrug Yexus koom kuas tau nrug nwg nubnuav.