JUNE 24, 2023

June 24, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yexus sawvtseeg lug txwv cua has tas, Ca le tu. Hab txwv dlej has tas, Ca le tug Ces cua txawm tu nrho hab dlej txawm tus tsi ndlaas lawm.  Yexus has rua cov thwjtim has tas, Ua caag mej ntshai ua luaj? Ua caas mej tsi ntseeg?” (Malakaus – Mark 4:39-40)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Ibtxwm muaj, thaus peb ntsib muaj cua dlaaj cua dlub, peb tso peb lub qhovmuag moog saib rua tej cua ntsawj hab tsi saib rua huv tug Tswv.  Qhov teebmeem kws thaus koj lub qhovmuab saib rua tej cuadlaaj cuadluj hab tsi saib rua ntawm Vaajtswv, hu has tas, koj nyuajsab. Yexus has, “Tsi xob ntshai, Kuv nyob nuav. Nwg yog kuv, kuv lug cuag mej lug ntawd tej cua dlaaj cuadlub ntawd ntaag. 

Koj yuav muaj kev paub tseeb tas ntawd yog lug ntawm Vaajtswv. koj yuav tsum pub qhovtseeb ntawd yog dlaabtsi? Nwg has tas, “Kuv yuav tsi tso koj tseg lossis nov qaab koj” (Heplais 13:5). Muab kev koomteg kws yog Nwg lub homphaj coj rua ntawm nuav.  Kev thov piv txug kev thov Vaajtswv kuas nwg tsomkwm rua lub sijhawm nuav.   Meejtseeb piv Nwg nyob nrug koj lub sijhawm nuav. Kuv yuav tsum leeg paub Nwg. Thawjqhov, cov thwjtim ci tsi tau Nwg, hab puab txhaj tseem ntshai.

Nyob Florida, muaj cuadlaaj cuadlub lug raug lub nroog.  Kuv pum muaj kev phomsim tau heev huv lub nroog ntawd. Thaus cov cuadlaaj cuadlub dlhau, lub caij ntuj su yaav rausntej tsuas yog pum fuabcua tugyeeg ua rua zoo saib kawg nkaus le hab. Thaus koj muaj fuabcua tsi zoo lug raug koj. Ncu ntsoov has, nwg yuav muaj ib qhov tugyeeg tomqaab ntawd rua koj pum. Nwg yog Vaajtswv nploojsab hlub muaj nyob huv yaam ntawd rua koj pum.

·  Yaam cua phem lug tsawj huv koj lubneej yog dlaabtsi?

·  Yaam dlaabtsi ua rua koj ncu dleev lug saib ntsoov rua ntawm Yexus lub sijhawm koj ntsib tej cua xwmtxheem nuav? 

XYUM UA TEJNUAV

Txhawb ib tug phooj ywg kws yuav moog txug ib cuadlaaj cuadlub nyob huv nwg lubneej kuas muaj chaw ca sab.