JUNE 23, 2023

June 23, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nwgnua Vaajtswv tub coj peb lug nrug Vaajtswv sis raug zoo lawm rua qhov peb ntseeg. Vaajtswv kuas peb tug Tswv Yexus Khetos ua rua peb nrug Vaajtswv sis humxeeb. Yexus Khetos yog tug qha peb paub Vaajtswv nploojsab hlub kws nwgnua peb npuab rawv, hab ca sab ntsoov has tas, peb yuav muaj feem tau Vaajtswv lub wjchim ci ntsa ab.” (Loo Romans 5:1-2)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Cov lug tu sab huv lug Askiv yog taag kev casab.  Yog koj yog Vaajtswv tug mivnyuas, nwg yuav tsi ua rua koj taag kev casab. Koj yuav muaj kev nkaag sab zoo txug zaaj nuav. Hab peb yeej yuav muaj kev nkaag sab zoo huv Vaajtswv.

Kuv paub tas txawm zoo le caag rua kuv, kuv tug Vaajtswv yog tug zoo ntau dlua. Koj nug, “yog muaj tug has rua koj tas koj yuav tuag le tsib feem tomntej nuav?  Okay, Kuv yuav moog sau Ceebtsheej. Kuv yuav zoo tuabyaam nkaus le tug Tswv Yexus Khetos. Yuav tau zoo nyob kaajsab lug tsi muaj kev quajntsuag. Tug Timthawj Paulaus has huv 2 Kauleethaus 7:4, “Txawm yog peb raug kev txomnyem ntau yaam los, kuv tsi poob sab, kuv zoo sab kawg le xwb” Kev zoo sab yog yaam yuav nyob moog ibtxhis huv yog peb tub yeej lawm.

Yog koj paub tau has tas koj lub tsev raug kubnyab puamtsuaj taag? Koj tej saws muaj nqe los tub puamtsuaj. Koj tej khoom los puamtsuaj taag, koj lub tv los puamtsuaj taag. Txhua yaam nyob huv lub tsev los yuav puamtsuaj taag.  Koj puas tseem yuav muaj kev casab?  Koj tseem puas tseem muaj kev casab?  Yog koj tseem ua kev casab txug koj lub tsev, koj yuav tsi muaj kev ca sab!  Tabsis yog koj nrhav tau kev ca sab huv Vaajtswv, koj tseem muaj kev ca sab.

·  Koj yuav ua lecaag koj txhaj tseem muaj kev ca sab yog has tas koj tseem ntsib teebmeem taagzug?

·  Koj yuav tsum ncu ntsoov le caag txug txujkev ca sab rua huv Vaajtswv?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm nrug ib tug ntseeg hab txhawb nwg kuas muaj kev kaaj sab lub sijhawm kws nwg ntsib kev nyuajsab.