JUNE 22, 2023

June 22, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Puab ncaim suavdlawg moog. Yexus xub moog nyob huv lub nkoj, cov thwjtim nce lawv qaab moog huv, puab coj Yexus nrug puab moog. Muaj ob peb lub nkoj nrug Yexus puab lub moog hab. Muaj cuadlaaj cuadlub nplawm hlub hlub ntsawj dlej ndlas lug rua huv lub nkoj, dlej tub yuav puv lub nkoj tag. Yexus rua ncoo pw tsaugzug tom tw nkoj, cov thwjtim lug tsaa Yexus has tas, Xibfwb koj tsi quavntsej peb los? Peb tub yuav tuag.?” (Malakaus 4:36-38)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Tsi xob xaav yuav kev tas yog koj nyob rua huv Vaajtswv tug dlejsab, koj yuav tsi ntsib ibyaam ibqhov xwmtxheem.  Cov thwjtim nyob rua huv Vaajtswv tug dlej sab, hab puab kuj moog raug cuadlaab cuadlub. Yexus yeej paub muaj cua tsawj.  Nwg txhaj yog tug moog kev tau sau nplaim dlej. Nwg txhaj yog tug muaj cai tswj hab nreg tau dlej dlaas, “tugyeeg, hab nreg” (v. 39), hab cua noog nwg has. Vaajtswv txujlug has tas, nwg paub ibpuas tsaavyaam. Nwg paub tas yeej yuav muaj cuadlaaj cuadlub, hab paub tas, Yexus yuav coj moog rua huv cov cuadlaab cuadlub.  Nwg tsi tau has tas,  “yog peb muaj Vaajtswv nrug peb nyob, peb yuav tsi ntsib teebmeem hab peb yuav tsi raug teebmeem huv peb lubneej.” Nwg muaj obqhov has tsi yog nyob rua qhov has nuav. Qhov ib, nwg tsi muaj tseeb, qhov ob, nwg tsi yog le Vaajtswv txujlug has qhov tseeb yog has le nuav tas, Koj yeej yuav ntsib cua tsawj, tabsis yog koj muaj Vaajtswv nrug koj nyog lawm koj yuav tsi txhawj.

Txawm yog yuav muaj cua raug koj, Vaajtswv muaj yeej txhua yaam. “Txawm yog tej cua hab dlej los tseem noog Nwg lug” (Malakus 4:41).  Huv txhua yaam tsaav, Vaajtswv yog tug tswj kaav.  Yog lub sijhawm nuav koj ntsib cuadlaaj cuadlub, Vaajtswv yog tug muaj yeej yaam ntawd lawm huv nwg, ntawm nwg, Vaajtswv yog koj lubzug.

·  Yaam fuabcua dlaabtsi koj ntsib huv koj lubneej? Yaam ntawd puas ua rua koj muaj kev phoojywg dlaabtsi tau nrug Vaajtswv?

·  Taamsim nuav koj raug yaam fuabcua dlaabtsi?  Yaam ntawd ua rua koj kawm paub lug ntawm yaam ntawd lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm qhuas Vaajtswv hab pehawm nwg rua tej yaam fuabcua tsi zoo lug raug koj huv koj lubneej.