JUNE 21, 2023

June 21, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum najnub zoo sab rua qhov kws mej nrug tug Tswv koom ib txugsa. Kuv rov has ib lug ntxiv rua mej has tas, mej ca le zoo sab!”(Filipis – Philippians 4:4)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Qhov txawv ntwm kev zoo sab hab txaus sab yog dlaabtsi? Kev zoo sab yog muaj lawv le yaam tshwm muaj.  Tabsis Vaajtswv yeej tsi hloov.  Vaajtswv tau qha kuas peb paub tas yog peb nrug nwg hab nwg nrug peb, peb yuav muaj kev txaus sab huv Nwg.  Hab Nwg yuav tsi hloov, Vaajtswv kev hlub muaj ntsablug, zoo sab yuav muaj tsi paub xaus. 

Yog koj muaj kev txaus sab, hab ces yuav ua rua koj muaj kev zoo sab, ntawd txhaj yog yaam zoo tag tag. Txaus sab, yog muab ua dlua lwm saab has, nwg tsi yog kev zoo sab xwb hab nwg tseem zoo tshaaj ntawd, vim kev zoo sab ntawd ua rua yug muaj lub sab tajtug hab kaajsab lug.

·  Thaus koj muaj kev xyivfaab ua rua koj muaj kaajsab lug tau lecaag?

·  ອາລົມຫຼືການປະພຶດຂອງທ່ານຈະຖືກບົ່ງບອກໂດຍສະພາບການຂອງທ່ານ?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug lwm tug thaam txug vim lecaag koj muaj kev zoo sab nubnua, tsi has koj muaj tej yaam tshwmsim tsi zoo lug rua koj.