JUNE 20, 2023

June 20, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thov koj pub kuv rov zoo sab, ib yaam nkaus le thaus koj cawm kuv dlim. Thov koj paab kuas kuv muaj lub sab nyam noog koj lug.” (Nkauj Qhuas Vaajtswv 51:12)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev zoo sab yog ib qhov tseemceeb rua tug tuabneeg muaj yeej huv Yexus Khetos. Koj puas paub tas yuav muaj kev zoo sab rua tug tuabneeg kws nwg coj tau tuabneeg lug ntseeg Yexus Khetos tshaaj le kev zoo sab lwm yaam huv tuabsi ntawm tug Tswv? Daviv, tug txivneej sau phoo Nkauj Qhuas Vaajtswv, kev nplaam tsi tau qhov zoo sab yog thaus nwg txaav tawm ntawm nwg tug kheej kev sib raug zoo nrug Vaajtswv. Thaus nwg nplaam nwg qhov zoo sab,  nwg yuav tseg qhov kws nwg cov tuabneeg lug ntseeg.  Hab nwg thov huv Nkauj Qhuas Vaajtswv 51:12-13, “Thov koj coj kuv rov lug txaus sab rua koj txujkev cawmdlim, hab tuav kuv rawv rua huv koj lub xubndlas. Ces kuv yuav qha koj kuas koj rov qaab lug taug txuj zoo, hab tug tuabneeg txhum yuav hloov lug ua tuabneeg zoo.” David tau has tas, “thaus tau kev zoo sab rov lug, kuv yuav yog tug tau txujsa.”

Kev zoo sab yog qhov puavpheej txug kev hlub tag hab ua rua txaus sab hlo rua.  Kev zoo sab yog yaam zoo kws coj tug tuabneeg txhum lug cuag tau Yexus Khetos.  Kev zoo sab yog yaam kws ua rua yug tau lug nrug ntawm Yexus.  Vaajtswv txujlug has tas, peb muaj lub sab dlawb paug lug cuag nwg. Yelemis has tas, “Kev zoo sab rua tug Tswv yog yug lubzug” (8:10). Ca le zoo sab rua thaus muaj tejyaam kws ua rua yug khuam sab quasdlhuas. Yog coj ib qhov mob hab tsi zoo tawm ntawd yug lubneej.  Muaj qee zag ua rua yug lub cev raugmuas hab raugmuas sab ntsujplig. Kev peb qhuas Vaajtswv yuav ua rua Nwg kev kaajsab lug hlaab kuv tug ntsuj hab lubcev, hab ua rua kuv rov muajzug tuaj. Kev nrug Vaajtswv sib raugzoo yuav ua rua kuv muaj lub dlaag lubzug nchaav.

  • Leejtwg tau ua tug mojyaam rua koj pum txug kev zoo sab ntawm Vaajtswv?
  • Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj muaj teebmeem ua rua koj tsi muaj zoo sab? Koj yuav muab tej yaam ntawd tso rua ntawm Vaajtswv tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug koj ibtug phoojywg kws koj pum nwg muaj kev zoo sab thaam hab sib txhawbzug kuas koj tsi xob qaugzug.