June 19, 2023

June 19, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis Vaajtswv tug Ntsujplig ua rua tuabneeg muaj lub sab hlub, zoo sab, nyob kaajsab lug, ua sab ntev, muaj lub sab zoo, zoo sab hlo paab luas, ua sab ncaaj, tsi khaavtxiv, hab ua rua tuabneeg paub tswj tuabneeg lub sab. Yeej tsi muaj ib txug kevcai twg txwv tej nua hlo le.” (Kalatians 5:22-23)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Txuj kev hlub tag yog txwv tau tug kheej tsi hlub.   Nwg tsi nrhav rua nwg txujkev moog.  Nwg tsi has, “Kuv ua ntej.” Nwg tsi has, “Kuv paub kuv qhov yog.” Thaus koj txais kev cawm, koj nplaam txhua yaam cai.  Yaam dlaabtsi tug tuag muaj? Koj raug ntsa nrug Yexus Khetos. Koj tsi yog koj tug kheej.  Koj raug yuav lug ntawm tug nqe. Koj yog Tswv Yexus Khetos tug. Tej koj muaj nwg nuav yog Yexus Khetos tug. Nwg yog tug muab lug rua koj tas, kuas koj muaj kev hlub.  Koj yuav tsi nrhav yaam zoo rua koj. Koj yuav tsum tau nrhav yaam kws ua rua Yexus tau koobmeej hab hlub pub rua lwm tug yog has tas koj yog tug muaj kev hlub tag.

Kev hlub tag yog kev hlub muab tau yug tug kheej rua Vaajtswv.  Yuav tsi muaj kev zaam txim yog has tas, tsi muaj leejtwg them tug nqe ntawd.  Yog koj rhuav kuv kaum ntuslas hab kuv zaam rua koj, nwg ua rua kuv tub tsi yaam ntawd hab koj los tsi tau yaam ntawd lawm.  Peb coobtug yog tug ceev phoo ntawv sau.  Peb sau txhua yaam kws tuabneeg kom peb. Peb yuav tsum paub muab yaam ntawd tso hab novqaab, muab yaam ntawd lug rua huv Vaajtswv txuj kev hlub kws yog kev zaamtxim.  Nuav yog yaam koj tau them tug nqe. Ca yaam mob ntawd rua huv koj. Kev hlub tag yog kev muab tau sishawm rua zoo rua lwm tug; nwg tsim kuas muaj tau kev zaam tau.

Thaus peb nreg nrhav kev rua peb tug kheej hab pib nrhav kev hlub hab foom zoo rua lwm tug txawm yog yaam ntawd yuav raug nqe los, yaam ntawd yuav hlub tau peb lub nplajteb.

  • Thaus twg koj tau pum ib tug tuabneeg nrhav kev paab ntawm lwm tug txawm tas thaus nwg kim rua nwg los yog nwg?
  • Thaus ibtug twg tsi ncaajnceeg lawm, koj yuav ua le caag rua?  Nwg yuav ua rua koj kim nyaj txag tau npaum lecaag rua yaam ntawd?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav cigtxug tej yaam yaav dlhau lug kws ua rua koj ua xyem xyaav. Muab yaam ntawd lug tsom es tsi xob ua xyem xyaav; pib ua yaam zoo rua yaam ntawd.