June 18, 2023

June 18, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug kws muaj lub sab hlub nwg ua taug sab ntev, nwg paab luas, nwg tsi ntxub leejtwg, nwg tsi muabhlub, nwg tsi khaavtxiv.”(1 Kauleethaus – Corinthians 13:4)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Txuj kev hlub tas yuav rua koj ua tau rua koj uv taug.  Yog tsi muaj sab ntev rua lwm tug. Yog koj chim rua lwm tug, yog koj tsi hlub lwm tug, koj yuav tsi zoo le tej lug kws Tswv Yexus has. Kev hlub tag yog ua sab ntev hlub. Ib uv taug. Nwg zaamtxivm “Xyaa caum zag nyaa” hab nwg ncu ntsoov zaam txim taag moog le. (Mathais 18:22).

Kev hlub tseeb yog kev hlub ua rua lwm tug pum. Vaajtswv txujlug has tas, kev hlub yog muaj lub sab mogmuas. Muaj lub sab mogmuas yog dlaabtsi? Muaj lub sab mogmuas yog ua pub lwm tug.  Kev hlub tseeb yog yug ua rua tug kws nwg tub tsi tsimnyog tau tabsis yug cov le ua rua. Yog koj hlub kuv, koj puas paub has koj yuav ua dlaabtsi rua kuv?   Koj yuav tsi muaj yaam kuv ntshaw, koj muaj yaam kuv yuav muaj. Yexus has huv  Luka 6:27-28, “Tabsis kuv has rua mej cov kws taabtom noog kuv qha has tas, mej yuav tsum hlub cov kws ua yeebncuab rua mej, hab yuav tsum ua zoo rua cov ntxub mej. Thov Vaajtswv foom koobhmoov rua cov tuabneeg kws tsawm mej, hab thov Vaajtswv paab cov tuabneeg kws tsimtxom mej.” Koj yuav ua lecaag rua koj tug yeebncuab lossis tug tuabneeg tsi nyam koj? Koj ua yaam zoo rua nwg, has lug zoo, hab kub sab lug thov Vaajtswv. Ua qha nwg lug ntawm koj muaj lub sab mogmuas.

Yog ib tug twg tau ua tej yaam tsi zoo rua koj, nrhav kev ua zoo tso rua nwg pum.  Nrug thaj nwg lubnraa, txav nwg le nyom, pub tej yaam nqaab rua nwg tau noj, thov Vaajtswv foom koobmoov zoo rua nwg, txhawb nwg lubzug lawv le Vaajtswv tub hlub koj lawm. txujkev hlub tsi muaj paum txhaj yog kev hlub tag.

·  Tsi ntev dlhau lug, Leejtwg tau ua rua koj chim lawm? Koj ua dlaabtsi rua nwg lecaag?

·  Puas tau muaj ibtug twg ua sab ntev rua koj pum thaus kws koj tub tsi tsimnyog yuav tau yaam ntawd?  Yaam ntawd yuav hloov koj lubneej tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Ua paab ibtug kws koj tub chim rua nwg lawm es ua rua tsi chim rua nwg.