June 17, 2023

June 17, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis Vaajtswv hlub kuv, nwg tub xaiv kuv ca puag huv nruabthab lug lawm, hab hu kuv lug ua nwg txuj haujlwm. Vaajtswv pum zoo qha nwg tug Tub rua kuv paub, rua qhov nwg xaav kuas kuv moog qha Txujmoo zoo kws has txug nwg tug Tub rua lwm haivneeg noog. Thaus ntawd kuv tsi tau moog nrug leejtwg saab laaj.  Hab kuv tsi tau moog nraag lub nroog Yeluxalees moog saib cov kws xub ua tubkhai dlua kuv lawm. Tabsis kuv txawm ca le moog puag nraag Alanpias tebchaws, hab ca le rov qaab moog peg lub nroog Damaxes. (Kalatians 1:15-17)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Thaus Paulau raug cawm, Nwg tsi nrhav Yexus, tabsis Yexus nrhav nwg.  Koj has tas, “Kuv tau nrhav tug Tswv.” Tsuas yog vim le caag koj yuav nrhav tug Tswv yog vim nwg yog thawj qhov xaav tau koj. Tsi xob tau muaj lub tswvyim tas koj ca le xaav tas nwg taag nrho lug ntawm koj tugkheej.

Loo 3:11 has tas, “Tsi muaj leej twg to taub; Tsi muaj leej twg nrhav kev paab tom qaab Vaajtswv.” Yog le ntawd, vim le caag peb muaj nua tshaib plaab? Vim le caag peb txhaj nqhes dlej? Rua qhov nwg muab rua peb.

Ib xaav txug ib nqhes dlej. Peb txhua tug nqhe dlej. Vim le caag peb txhaj nqhes dlej?  Rua qhov Vaajtswv tsim peb lug yeej paub ntshaib nqhes. Vaajtswv puas tsim kws tsi paub nqhes, peb yuav tsi txawv tshaibnqhes.  Peb yuav tsi ca le taug kev moog hab has tas, “Koj paub, Kuv yeej yuav tau yaam ua kuas. Yog tsi ua le ntawd mas kuv lubcev yuav qhuav.” Tsi, Vaajtswv yeej tsim peb lubcev zoo le ntawd. Kev nqhe yog yaam koobmoov lug ntawm Vaajtswv, hab qhov nqhes huv koj ua rua koj pum tas, ntawm yog yaam kws Vaajtswv muab rua koj kuas koj paub fwm Vaajtswv. Kev hlub cawm koj lug ntawm Vaajtswv yog yaam qha rua koj tas nwg hlub koj tsi yog vim koj ua zoo, tabis nwg xaav kuas koj paub txug tas, nwg hlub koj kuas koj lub ua zoo tau rua nwg. Thaus lub sijhawm Vaajtswv lug rua huv lub Vaaj Edee tomqaab kws Nraugoo hab Nkauj-Ab ua txhum, Nwg nug tas, “Mej moog dlua twg lawm?” (Chivkeeb 3:9).  Ntawd yog lub suab nrhav; yog Vaajtswv lub suab hlub. Nwg tseem taabtom nrhav koj nubnuav.

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj noog zoo le Vaajtswv hu nrhav koj?

·  Koj paub nqhe Vaajtswv kev hlub huv koj lubneej lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Coj taug kev hab ncu qaab lub sijhawm thaus Vaajtswv ua haujlwm nyob rua huv koj lubneej hab nrhav koj.