June 16, 2023

June 16, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thov tug Vaajtswv kws yog peb Leejtxiv hab Tswv Yexus Khetos hlub mej, hab paab kuas mej tau zoo nyob kaajsab lug.  Yexus Khetos nwg muab nwg txujsa theej peb txhoj cawm peb dlim tam phem huv nplajteb nua. Nwg paab peb le ntawd lawv le tug Vaajtswv kws yog peb Leejtxiv lub sab nyam.” (Kalatians 1:3-4)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv yuav tsi cawm ibtsaab lawv le huv Yexus Khetos Txujmoo zoo rua qhov Vaajtswv yog tug dlawbhuv hab kev txhum yuav tsi muaj nyob huv Vaajtswv. Tabsis vim Yexus tau yuav peb lug ntawm Nwg tugkheej cov ntshaav.  Nwg txhwvpeb kuas peb dlim ntawm kev pluj kev tuag huv tug nqe kim kws yog nwg cov ntshaav! Ntaw yog Txujmoo zoo sau tug Khaublig.  Nwg yog txujmoo zoo huv kev yeej txuj kev tuag, faus hab sawv rov muaj sa ntawm Yexus Khetos.  Nwg yog lub hauvpaug Txujmoo zoo. Tsi yog txujmoo zoo yog tsi has txug Yexus.  Yexus Khetos yog Txujmoo zoo.

Koj puas paub txug vim lecaag muaj coob pawgntseeg najnub nwgnuav cov ntseeg nyob npuj rooj tabsis tsi muaj tug tub yug dlua tshab?  Peb cov ntawd ntawm paub tug kheej yeej tsi muaj kev ntseeg Yexus Khetos. Puab tsuas uatxuj ntseeg tabsis puab yeej tsi ntseeg Yexus, puab yog tug ntseeg tabsis puab yeej tsi muaj kev ntseeg, puab tuaj huv lub tuamtsev tabsis puab tsi yog tug tuaj pehawm Vaajtswv.

Koj puas paub Yexus Khetos? Kuv xaav qha rua koj puab tseeb has tas, Yexus yog kuv tug Tswv hab yog kuv tug Vaajtswv. Kuv muab txuj kev ntseeg tso plhuav rua nwg, txujkev ntseeg le nuav nwg tseemceeb tshaaj vim muaj Yexus nyob huv kuv. Kuv nyob huv Nwg, tsi yog laam has tas, nwg nyob huv kuv tabsis 2 Kauleethaus 5:17 “Nwgnuav kuv lubneej qub tub dlua lawm, hab kuv muaj lubneej tshab, lubneej tshab ntawd yog muaj Yexus nyob huv Kuv.”

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm Yexus tub lub nyob huv koj lawm tag?

·  Yog koj has tas, Yexus nyob huv koj lawm nuav koj puas muaj lubneej tshab?  Yaam dlaabtsi kws koj yuav tau hloov txhaj tau lubneej tshab tag tag?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug lwm tug ntseeg thaam txug saib lubneej kws muaj Yexus nyob huv koj es koj lubneej hloov tau lecaag.