June 15, 2023

June 15, 2023

Nubnuav Nyeem – Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, kuv xaav qha rua mej paub has tas, Txujmoo zoo kws kuv najnub qha tsi yog tuabneeg txuj.  Kuv tsi tau kawm zaaj nua ntawm leejtwg, hab tsi muaj tuabneeg qha rua kuv, tabsis Yexus Khetos yog tug kws qha Txujmoo zoo ntawd rua kuv.” (Kalatians Galatians 1:11-12)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Txujmoo zoo chiv muaj lug tau lecaag?  Nwg lug ntawm Vaajtswv tug muaj Meejmom sab kawg nkaus.   Txujmoo zoo tsi yog tuabneeg sau; Nwg lug ntawm Vaajtswv ua tshwm rua tuabneeg pum.  Yog le ntawd, thaus has txuj Txujmoo zoo  koj yuav tsum muab koj txujkev xaav hab tug cwjpwm zoo rua saab khaws Vaajtswv txujlug ntawd.  

Tej zag peb yuav ntsuag Txujmoo zoo txug yaam peb kev xaav. Peb has tas, “ Zoo, Nwg tsi zoo rua kuv. Kuv tau xaav tsi zoo rua zaaj ntawd.” Ib zag ntxiv, Kuv xaav has le kuv fwm, txawm yuav yog koj xaav lossis yaam koj xaav xwb. Nwg yog yaam kws Vaajtswv suav tau tas tseemceeb.   Kuv tau nov txug muaj tug tub tsaav nyuajhoom has tas, yog tug tsaav ntawd tsi paub nyeem dlaim ntawv qha txug lub nyuajhoom yuav tsaav hab tsaws lecaag, nwg yuav tsaav yaa tawm hab tsaws tsi tau. Yog le ntawd yog kuv has tas, kuv yog tuabneeg zoo tabsis kuv tsi paub tas Vaajtswv txujlug has txug tug tuabneeg zoo zoo lecaag, yug txujkev xaav le ntawd yuav tsi tau tas yug yog tuabneeg zoo rua ntawm Vaajtswv le ntawd hab ntaag. Muaj coobtug puab ua puab lubneej zoo le ntawd puab tsuas xaav tas, puab yog tuabneeg zoo rua ntawd Vaajtswv tabsis tag tag ntawd yog puab xwb rua qhov Vaajtswv txujlug Loo 3:23 “Rua qhov txhua tug puavleej ua txhum huv tuabsi, tsi muaj ib tug ua tau zoo lawv le Vaajtswv lub sab nyam.”

1.         Koj yuav ua le caag koj txhaj ib ua txhum es ua zoo tau rua Vaajtswv?

2.         Lub sijhawm twg yog lub sijhawm kws koj muaj chaw vaamkhom tau rua Vaajtswv?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug ibtug xibfwb lossis ibtug twg thaam txug tej yaam koj ua xyeemxyaav rua txug kev ua tau zoo tabsis tsi yog le Vaajtswv txujlug has.