June 14, 2023

June 14, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Peb ca le zoo sab hab qhuas tug Vaajtswv kws muaj koobmeej, rua qhov tub txug lub sijhawm tug mivnyuas Yaaj ua tshoob, hab tug nkaujnyaab tub tu tau cev txhij lawm.” (Revelation 19:7)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Peb yog Yexus Khetos tug nkaujnyaab hab zoo le txhua txhua tug kev sisyuav, tug nkaujnyaab yuav tsum npaajtxhij. Txhua tug nkaujnyaab zoo nkauj. Vaajtswv xaav tau kuas txhua tug nkaujnyaab zoo nkauj. Tuabyaam le tug quaspuj txawm yog nwg npaaj rua nwg roojtshoob kim npaum lecaag los nwg tsi khuvxim, pawgntseeg yuav tsum npaaj kuas txhij tog tug nraugvauv le ntawd.

Lub nplajteb nuav yuav tsi muaj kev npaajtxhij txug thaus tug Vaajntxawv lub nyob sau nwg lub zwmtxwv. Yexus yog tug Vaajntxwv ntawm txhua tug vaajntxwv hab yog tug Tswv ntawm txhua tug tswv. Lub nplajteb tug vaajntxwv yuav tsi txaav rua twg zoo tuabyaam le tug saib, tabsis tsi ntev Vaajtswv yuav txaav Nwg Leejtub lug ua Vaajntxwv lub meejmom hab has tas,  “Momkub rua Nwg.” Hab Nwg yuav ua Vaajntxawv kaav Xi-oos. Kuv yuav tog tsi taug txug lub sijhawm peb Tswv lug, hab peb yuav muaj dlua tug Tswv tshab. Nub ntawd, pawgntseeg, Ixayees, Sataas, hab Yexus yuav yog tugcoj nyob huv nwg kev coj.

·  Koj yuav nqeg peev huv Yexus Khetos tug nkaujnyaab, huv pawgntseeg tau lecaag?

·  Yexus puas yog tug vaajntxwv kaaj koj lubneej? Vim lossis vim tug dlaabtsi?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm lug xaav seb koj npaaj le caag rua nub kws Yexus lub nyob huv koj lubneej tau lecaag!