June 13, 2023

June 13, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tej kws kuv suav has tas, tsi muaj nqes tsi yog tej ntawd xwb tabsis yog txhua yaam huv tuabsi, rua qhov kuv xaav tau yaam kws muaj nqes heev dlua tej ntawd. Yaam kws kuv xaav tau ntawd, yog qhov kws kuv xaav npuab Yexus Khetos tug kws yog kuv tug Tswv heev dlua yaav taaglug. Kuv xaav ua kuv lub neej kuas hum Yexus Khetos sab, kuv txhaj le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej ntawd zoo ib yaam le tej qubzaub qub mov kws luas muab nchuav povtseg lawm xwb. Kuv ua le ntawd kuas kuv txhaj tau Yexus Khetos lug ua kuv tug Tswv.” (Filipis-Philippians 3:8)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Paub txug qhov muaj nqe kws koj tub tau txais lawm mas tseemceeb tshaaj.  Peb yuav tsum totuab nkaagsab txug yaam kws Tswv Yexus tub them rua peb lawm.  Vaajtswv tau nrhav peb. Nwg yuav peb. Nwg muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv lug nyob rua huv peb.  Thaus peb paub tas ntawd yog yaam muaj txawjnrig heev kws nwg ua rua peb, ntawd txhaj yuav hloov tau peb.

·  Yaam muaj nqe rua koj yog dlaabtsi? Koj yuav ua lecaag rua yaam muaj nqe ntawd?

·  Yaam dlaabtsi twg ua timkhawv txug koj lubneej muaj Yexus lawm?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib cov nqai lug kws nyuaj rua koj heev tabsi yaam ntawd tub ho lug pauv hloov koj lubneej kuas koj pum tas yaam ntawd muaj nqe rua koj heev.