June 12, 2023

June 12, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ib puas tsaav yaam kws mej ua mej tsi xob ywg ywg, hab tsi xob sis caav sis rhev .  Mej txhaj yuav ua tau tug tuabneeg zoo kws tsi muaj leejtwg thuam tau, hab ua tau le Vaajtswv cov mivnyuas zoo kawg nkaus kws nrug cov tuabneeg tsi ncaaj hab sab phem nyob ua ke huv nplajteb nua. Thaus mej qha Vaajtswv txujlug kws cawm tuabneeg txujsa, mej yuav tsum ce rua puab ib yaam le cov nubqub ci sau nruabntug. Yog mej ua le ntawd thaus txug nub Yexus Khetos lug, kuv yuav tau ntsejmuag. Rua qhov thaus ntawd suavdlawg yuav pum has tas, tej haujlwm kws kuv sis sis zug ua muaj nqe heev.” (Filispis Philippians 2:14-16)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Puas muaj leej twg tau nug seb yog dlaab tsi txawv txug koj?  Kuv xaav muaj ib lug rua koj: yog peb ua lubneej nyob rua huv Tswv Yexus lub qaab tswjfwm, yog peb tsuas ua neej nyob ibyaam le tug timthawj Petus has rua kuas peb ua lub neej dlaabhuv, tuabneeg yuav nug kuas peb npav kuas puab tomtaub txug peb lubneej. Paulaus hab Xilas yog tug qauv zoo rua peb kawm txug zaaj nuav. Huv Cov Tubkhai 15, peb raug khaw huv tsev lojcuj vim peb qha txug Yexus Khetos Txujmoo zoo.  Puab nyob huv plawv huv lub tsev lojcuj, qhovchaws rausntuj tumnti, hab thaus ibtaag mo, puab tseem taabtom thov Vaajtswv hab hu nkauj qhuas Vaajtswv. Tus tub ceevxwm kws saib lug tsev lojcuj tej zag nwg noj sis foom huv cov tuabneg raugtxim, tabsis tsi yog kev qhuas.  Peb yeej ibtxwm nov tej lug siscaav, tabsis tsi tau hu nkauj. Nwg tsi nkaagsab rua zaaj ntawd. Tomqaab nov muaj suab aav qeeg nreeg txug lub tsev lojcuj, thaus lub sijhawm ntawd Paulaus hab Xilas tsi tsiv. Tug tub ceevxwm saib lub kuaj lojcuj lug hab nug,  “Yawmhlob, Kuv yuav ua le caag kuv txhaj tau txais kev dlim txim?” (v. 30). Ua lecaag?  Nwg pum qhov txawv ntawm Paulaus hab Xalas. Kuv ca sab has tas tuabneeg yuav pum qhov txawv huv kuv lubneej, “Nwg txav lawm.” Kuv ca sab tas tuabneeg tug paub kuv yuav has tau has tas, “Nwg muaj kev casab! Nuav txhaj yog tug tuabneeg kws ua timkhawv.”

·  Koj puas tau pum leejtwg lubneej hloov txawv rua qhov nwg muaj kev phoojywg nrug Yexus?

·  Koj yuav xib taws taagmeeg kuas koj muaj sijhawm sawv nregnreeg huv kev ntseeg hab txaus sab hlo rua lwm tug pum tau lecaag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Txhawb ib tug ntseeg kws koj paub kws tau sawv nregnreeg huv nwg lubneej ntseeg najnub txawv.