June 11, 2023

June 11, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv tej lug txhua lu puavleej yog Vaajtswv tshoov tuabneeg lub sab kuas tuabneeg sau. Tej lug ntawd qha tuabneeg paub qhovtseeb, qhuabntuag tug ua txhum, paab tau tug tuabneeg txhum lug ua tuabneeg ncaajnceeg, hab cobqha tej tuabneeg nyag paub ua nyag lub neej, kuas tug kws ua Vaajtswv txuj haujlwm paub txhij, hab txawj ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo (2 Timautes 3:16-17)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Lub sijhawm mas tuablus kawg.  Peb yuav paub txug tas peb yog leejtwg, yaam kws peb ntseeg, hab vim lecaag peb ntseeg le ntawd. Muaj ib lus lug teb zoo rua lus lug nug ntawd nyob huv Vaajtswv txujlug txug peb lubneej, hab peb npaaj txhij kws yuav teb thaus muaj tug nug peb txug tej yaam ntawd.  Nwg yog ib yaam tseemceeb kws peb yuav tsum paub tseeb tas, Txujlug ntawd yog Vaajtswv txujlug –  Vaajtswv txujlug tsi muaj qhov ua rua yug poobsab hab tsi muaj kev txhaav noj txhaav hau.  Peb yuav tsum pum txug nwg txujlug tsi yog yaam kws yuav ua rua yug puamtsuaj.  Peb yuav tau pum txug tas yog Vaajtswv txujlug kws peb yuav tso tsi tau tseg.   Tshawbnrhav peb, O Vaajtswv, hab paub kuv lub sab nubnuav, sim peb, hab pub peb yog has tas, muaj yaam kev txhum nyob huv peb.  (Nkauj Qhuas Vaajtswv 139:23-24).  Ntxuav peb txhua kev txhum peb muaj hab tso peb tawm moog ua lubneej kuas lwm tug pum peb ua lubneej lawv le koj txujlug kws yog qhovtseeb.

 

·         Vaajtswv txujlug tau hloov koj lubneej tau lug zoo lecaag?

·         Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm kws koj ncu tau tas, Vaajtswv muaj nqes hab txujlug ntawm zoo kawg nkaus? Yaam dlaabtsi ua rua koj paub le ntawd?

 

XYUM UA TEJNUAV

Nubnua siv sijhawm txhwjxeeb lug nyeem Vaajtswv txujlug hab pum yaam zoo nyob rua huv.