June 10, 2023

June 10, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yexus teb has tas, Kuv yog txujkev, kuv yog qhovtseeb hab yog txujsa. Tsi muaj leejtwg yuav moog cuag tau Leejtxiv tsuas yog lug ntawm kuv moog xwb txhaj tau.” (Yauhaas – John 14:6)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas paub tas muaj ib qhov txawv ntawm kev paub hab qhovtseeb? Pevtxwv, kev paub yuav coj paub obnpaug hab peb npaug,  tabsis qhovtseeb tsi yog.  Huv tsev kawmntawv, muaj ntau txoj kev tshawb nua ntawm cov lug tseeb lossos qhovtseeb, tabsis yog ib qhov txawv ntawm cov lug tseeb hab tseeb. Cov lug tseeb yog zoo le ib dlaim ntawv qha zaubmov; qhovtseeb yog zoo le ib pluag mov.  Tshawb huv qhov tseeb, hab nwg yuav hloov tau koj lubneej. Vaajtswv xaav tau kuas peb muaj qhovtseeb. Vim tug dlaabtsi Vaajtswv muab Vaajtswv txujlug rua peb? Yexus has huv Yauhaas 17:17, “Koj Txujlug yog lug tseeb.” Vim lecaag Vaajtswv xaa Ntsujplig tug Dlawbhuv rua peb? Nwg hu ntawd huv Vaajtswv txujlug “tug Ntsugplig ntawm qhovtseeb” (saib Yauhaas 16:13). Vim lecaag tug Cawmseej lug? Nwg has tas, “Kuv yog….. qhovtseeb”   (Yauhaas 14:6). Vim lecaag peb txhaj muaj lub Tuamtsev? Nwg yog tug ncej hab qhovchiv ntawm qhovtseeb.  Yaam dlaabtsi yog yaam tseemceeb tshaaj ntawm txhua nkawm namtxiv ntseeg muaj?   Qhov lug zoo huv tug tijthawj Yauhaas has  “Tsi muaj ib yaam dlaabtsi ua rua kuv zoo sab tshaaj qhov kws kuv nov has tas, kuv cov mivnyuas noog Vaajtswv lug.” (3 Yauhaas 1:4).

Nwg yog qhovtseeb tas peb xaav tau nubnua. Qhovtseeb yog rua koj saab ntsujplig tej zaubmov yug rua koj lubcev, dlaabtsi yog qhovci rua koj ob lub qhov muag, hab suab yog dlaabtsi rua koj lub pobntseg. Koj tsuas muaj ib lubneej luv luv nyob, hab nyob rua huv lubneej nua koj maam moog ua rua koj muaj sab, koj tsom, moog nrhav tau, paub, hab xyum qhovtseeb. Yuav kuas paub qhovtseeb yog lug paub Vajtswv, hab paub Vaajtswv yog tug muaj Fwjchim Luj Kawgnkaus ntawd txhaj yog qhovtseeb.

·  Yaam txawv ntawm koj paub hab qhovtseeg txug Vaajtswv txawv lecaag?

·  Koj puas tshaibnqhe qhovtseeb kws ntawm Vaajtswv tau lecaag? Vim lecaag los yog vim tsi yog tug dlaabtsi?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm lug xaav txug yaam ua rua koj paub txug Vaajtswv lug ntawm Nwg txujlug.  Ces muab coj lug ntsuag saib yaam ntawd yuav hloov tau qhovtseeb lecaag.