June 8, 2023

June 8, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

Mej yuav tsum fwm Yexus Khetos hab ca nwg ua tug Tswv kaav mej. Yog thaus twg muaj tuabneeg nug mej has tas, vim le caas mej muaj chaw ca sab? Thaus ntawd mej yuav tsum paub teb. (1 Petus 3:15)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Cov ntseeg tau ntsib teebmeem heev nyob rua huv Keebkwm. Cov ntseeg huv tebchaws Loo tamntawd raug lam tas, puab yog cov tuabneeg Loo cov yeebncuab. Thaus u, Petus txhaj sau txug rua cov ntseeg puab tsi leeg tas Fubtais Caesar yog tug tswv.   Petus tsaab ntawv nuav yog phoo qha rua cov ntseeg kuas tug ntseeg paub ua puab lubneej nyob lecaag rua lub sijhawm ntawd. Peter tau has rua cov ntseeg txug tej yaam kev kub ntxhuv, hab huv nqai 15, nwg has tas, “Fwm tug Tswv.”

Nuav rua peb suavdlawg tuabyaam nkaus. Thawj yaam kws peb leeg paub kuj yog kev ua tug tswv.  “Muab tug kheej rua Vaajtswv.” Koj yuav tsum ua tuab zoo xaav txug tej kws yuav sawv nreg nreeg huv txuj kev noog Yexus Khetos lug.  Koj puas leeg paub Nwg ibyaam le yog k ojtug Tswv? Lossis puas yog koj laam lug rua huv pawgntseeg hab ua kevcai rausdlej xwb rua ntawd zoo le koj yuav nyaj povfwm kuas koj tsi xob tau moog rua ntuj Tawg?  Nwg yuav tsum yog koj tug Tswv.  Txhua yaam huv koj lubneej yuav tsum tso rua nyob ntawm txuj kaab ca Yexus Khetos ua koj tug tswv.  Thawj tegnug kws peb yuav tau ua, tsi yog qhov leeg txais txuj kev ywjpheej, yog yaam tseemceeb ib yaam le peb yog. Peb qhov tseemceeb tshaaj yog sawv khovkhom rua huv Yexus Khetos hab ua timkhawv txug Nwg kev hlub hab Nwg lub fwjchim, qha hab ua timkhawv txug  txujlug tseeb, “Yexus yog tug Tswv.” 

·  Muaj dlaabtsi kws koj tau ntsib lug lawm hab yaam ntawd koj tub raug lug lawm qha tas, Yexus nyob huv koj lubneej? 

·  Koj yuav qegteg ua lecaag kuas Tswv Yexus nyob tau huv koj lubneej?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug ib tug phoojywg kws nyob uake thaam txug yuav ua lecaag ibtug txhaj yuav txhawb tau ibtug kuas txhua yaam nyob rua txuj kaab huv Yexus.