June 9, 2023

June 9, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Koj ca le qha rua cov ntseeg has tas, puab yuav tsum fwm numtswv, noog numtswv lug, hab zoo sab hlo ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo.  Koj qha puab kuas puab tsi xob thuam leejtwg, tsi xob nyam sis caav sis tshes, tabsis kuas puab ib tug hlub ib tug hab nrug suavdlaws sis humxeeb.”(Titus 3:1-2)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Ca kuv qha rua koj paub txug lub tuamtsev kuj muaj cov ntseeg ruag hab kev limham?  Vaajtswv txujlug tau qha rua koj hab kuv kuas peb ua peb lubneej kws muaj lub sab mogmuas. Lub sab mognuas tsi yog kev raugmuas. Yexus has tas, “Kuv muaj lug sab mogmuas hab qeeb qeeb”  (Mathai 11:29 KJV).  Nwg yog hab nwg tsi raugmuas. Nwg yog tug siv sijhawm 40 nub hab mo yoo tshaib nyob tom tajnraag suab puam.   Yexus yog tug kws muab nplawm nplawm hab ntab cov tuabneeg ua laagluam hab pauv nyaj  tawm huv lub tuamtsev.  Tabsis Yexus has tas, kuv muaj lub sab mogmuas hab txuj fwjchim.” Lub sab mogmuas lub ntsab yog yuav tsum nco ntsoov has tas, txhua tug yuav tsum maaj nroos tig ntsej noog, tabsis tsi xob maaj has, hab tsi xob chim sai”  Hab ces nqai 20 yog tug yuamsim,  “Peb tej kev chim yeej tsi txawj paab kuas peb ua tau tuabneeg ncaajnceeg lawv le Vaajtswv lub sab nyam.” Muaj ntau tug ntseeg, koj yuav pum muaj lub ntsejmuag lab thaus puab chim hab npautawg, puab nyemrig uaszoj, lossis qw hab hu npe.  Koj puas xaav has tas, yog puab ua le ntawd yuav ua rua puab muaj yeej hab ua rua muaj tuabneeg lug fwm puab nuav lov? Nwg tsi yog! Vaajtswv txujlug has tas peb yuav muaj lub sab mogmuas hab paub ntshai. Peb yuav tsum qeeb has hab maaj noog. Tuabneeg txujkev chim yuav tsi ua rua tuabneeg ua tau ncaajnceeg rua ntawm Vaajtswv.

·       Xaav txug lub sijhawm kws koj tsi ua sab ntev thev es tsi yog txujkev kws koj yuav fwm tau Vaajtswv?  

  • Koj yuav nrhav ua lubneej kuas muaj lub sab mogmuas ibyaam le Yexus Khetos tau ua lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nhrav ib tug kws koj yuav thov Vaajtswv rua nwg vim koj paub tas, nwg ua tsi tau le Vaajtswv lub sab nyam.