June 7, 2023

June 7, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd mej tsi xob has lug dlaag lawm. Txhua tug yuav tsum has lug tseeb rua cov ntseeg, rua qhov peb puavleej koom Yexus Khetos lubcev.” (Efexaus 4:25)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Tug ntseeg tau hu lug coj ua qauv zoo. Rua cov namtxiv, muaj ntsablug tas, leegtxim hab thov kev zaamtxim thaus peb tau ua txhum.  Ua rua koj cov mivnyuas paub has tej lug koj has ntawd puavleej yog lug tseeb.

Koj yeej muaj qee zag yeej ua tsi tau zoo hab txawm le ntawd los koj yuav tig moog ua rua koj cov mivnyuas pum tas koj yog tug leeg paub tas, yeej muaj kev ua yuam kev. Tabsis yog koj tsi ceevfaaj tej lug koj has ncu ntsoov koj tej kev coglug, lossis has tej lug tseeb rua koj cov mivnyuas, nwg yuav tseemceeb npaum lecaag yog has tas, cov ua nam ua txiv has tej lug tseeb.

Koj cov mivnyuas puas paub tas, koj has tej lug tseeb?   Koj puas yeej tsi tau qha mivnyuas dlaag rua koj?  Yog koj cob cov mivnyuas dlaag rua peb, peb yuav tau qha puab thaus dlaag rua peb.  Kuv tau nov txug muaj ib tug nam has rua nwg tug tub, “Ntsummiv, yog tsi tseg has lug cigdlaag, muaj ibtug txivneej xav nyob sau lub hli yog tug pum koj has dlaag hab nwg yuav nyob nrug koj moog taag koj tamneej.” Vim lecaag peb tsuas xaav kuas peb cov mivnyuas has qhovtseeb lug ntawm tej kws peb has tsi muaj tseeb rua puab. Peb yuav tsum xyum ua peb lubneej nyob rua huv Vaajtswv Txujlug sub peb txhaj has tau tej lug tseeb hab paub ceev tej lug koj has. 

·  Koj tej kev cigdlaab puas ua rua lwm tug xaav tsi zoo rua koj?  Nwg puas yuav ua rua koj txujkev nrug nwg ua phoojywg zoo lecaag?

·  Koj puas yuav muaj qhov tseemceeb ntawm tej lug tseeb kws koj has huv koj lubneej tau lecaag rua koj tug phoojywg?

XYUM UA TEJNUAV

Nug thov Vaajtswv paab koj kuas koj paub txajntsig ntawm qhovteeb hab ceev koj tej lug thaus koj has rua lwmtug.  Xaav seb koj yuav ua lecaag tej kws koj tau dlaag hab koj yuav ua dlaabtsi lug paab koj kuas koj txhaj tsi dlaag ntxiv lawm.