June 6, 2023

June 6, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum ncu ntsoov has tas, tug kws cog tsawg yeej yuav tau sau tsawg. Tug kws cog ntau yeej yuav tau sau ntau.  Yog le ntawd nyag yuav tsum muab lawv le nyag tub xub xaav tseg lawm, tsi yog yuav khauvxwm lossis yug yuav yuam yug lub sab muab. Rua qhov Vaajtswv yeej hlub tug kws zoo sab hlo pub rua luas.” (2 Kauleethaus Corinthians 9:6-7)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Yog koj nyem koj txhais teg ntev ntev, yuav ua rua koj nov nruj hab mob. Nwg yuav ntaug yog has tas, koj tso tsi nyem.  Muaj coobleej huv puab lubneej zoo le puab pheej nyem puab lub nrig, has tas, “Ntawd yog kuv tug.” Lubneej yog tsim lug kuas ua tau hab muab.  Qha tej mivnyuas kuas puab muaj sab hlub es puab yuav muab tau pub rua lwm tug. Cob kuas puab totaub, hab puab yuav ua koj totaub txuj tej kws muab rua lwm tug.  Najnub nwgnuav muaj coob tug saib rua lwm tug mas puab totaub hab paab. Nuav yog ib yaam txhwjxeeb. Muab yog ibyaam leejtwg los xaav tau. Muab txuj kev zaamtxim rua koj cov mivnyuas. Tsi xob ca puab zoo le tsob kuabtwnyuj lom koj hab puab.  Muab txujkev hlub.  Kev Hlub hab taabncuab yog, “Kuv yuav ua yaam zoo rua koj txawm yog koj tau ua lecaag rua kuv los kuv tseem muab tau.” Qha cov mivnyuas kuas puab muaj txujkev hlub zoo le nuav.

Tug txivneej zoo kawg ntawm Vaajtswv yog, “Ua txhua yaam kws koj ua tau, cawm txhua tug kws koj cawm tau, muab pub rua lwm tug le koj muab tau.” Qha cov mivnyuas kuas ua ncaajnceeg. Qha mivnyuas kuas txawj sis paab. Qha mivnyuas kuas muaj kev hlub hab muab tau tej yug muaj pub tau rua lwm tug. Nrug tu tej kws sw ntawm cov tuabneeg nyob puagcig koj.  Paab cov tuabneeg laug nqaa tej khoom kws puab moog yuav tau tom kab tom khw moog rua huv tsev.  Qha cov mivnyuas kuas muab puab tej nyaj txag kws puab khwv tau moog rua pawgntseeg. Muab rua puab kuas puab pum tas ntawd yog qha kuas puab paub moog hlub lwm tug. Saib zoo le tsi ntau, tabsis kev ua rua mivnyuas pum yuav ua rua mivyuas muab tau yaam puab muaj rua Vaajtswv.  Ua koj lubneej tug yaamntxwv lug ntawm yaam koj muab.

  • Koj kawm tau dlaabtsi lug ntawm koj nam hab txiv?
  • Yaam dlaabtsi kws muaj nqe tshaaj es koj muaj kws koj yuav muab yaam ntawm cev moog rua koj cov tubkis-xeebntxwv?  Koj yuav ua lubneej rua koj cov mivnyuas pum tau lecaag ?
  • Tswv Yexus muab rua koj lubneej dlaabtsi hab muab lub zug rua koj thaus koj xaav tau yaam ntawd? 

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib co mivnyuas and cov hluas kws koj paub hab koj yuav thov Vaajtswv rua tej tug ntawd.