June 5, 2023

June 5, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd peb ca le ua sab tawvqhawv moog cuag Vaajtswv tug kws nyob sau lub zwmtxwv, rua qhov nwg yog tug kws hlub peb. Nwg yog tug muaj nploojsab hlub, nwg yuav paab peb txhua tug kws thov nwg.” (Heplais Hebrews 4:16)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Kuv muaj ib co tswv yim kuas paab koj kev sib yuav rov lug: thawjqhov, txavtxim sab ua lubneej rua Yexus Khetos.  Muab koj lub sab rua tug Tswv Yexus Khetos.  Yog koj ua tsi tau lossis ua txhum, ca le lug cuag Nwg.  Yaxayas  1:18 has tas,  “Txawm yog nej tej kev txhaum labploog los, kuv yuav ntxuav kuas huv dlawb paug le tej dlaus, txawm yog mej tej kev txhum qas dlubncab los, kuv yuav ua kuas dlawbpaug le plaub yaaj.  Thaus koj lug cuag Nwg, Nwg yuav zaam txim rua koj; Nwg yuav tsi cim koj tej kev txhum.  Nwg yuav ntxhua txhua qhov txuas, txhua qhov dlub, txhua qhov khij huv Vaajtswv kev hlub kws yog kev zaam txim. Ca le lug cuag Yexus, hab huv Vaajtswv kev cog lug huv Vaajtswv txujlug, Nwg yuav ntxuav koj.

Nuav yog lub sijhawm tseemceeb kws yuav tau txavtxim sab ua lubneej rua Yexus Khetos hab ca sab rua Nwg.  Ca Nwg lubneej ua koj lubzug hab muab fwjchim rua koj.  Nwg yuav tsi ca le zaam koj lub txim hab ces has tas,  “Nwgnuav ua zoo dlua.” Nwg lug nyob rua huv koj yuav txhawb koj lubzug, hab muaj lub fwjchim ibnub dlhau ibnub. Qhov xaus, pib muab koj kev hlub rua Yexus Khetos hab koj tsev tuabneeg.  Hlub Vaajtswv hab hlub koj tug txwj tug nkawm taagnrho huv koj txuj kev hlub. Ib leeg ibtug kws xaiv kev hlub nwg muaj cuabkaav hlub. Vaajtswv Txujlug has tas,”Tug Quasyawg, hlub koj tug quaspuj “  (Efexaus 5:25). Ntawd tsi yog ib qhov muab rua koj xaav; nwg yog lug has kuas ua.  Txav txim sab hlub hab txu koj tug kheej hlub Vaajtswv hab hlub koj tsevneeg.

·  Koj muaj kev ywjpheej ntawm Vaajtswv lug hloov koj kev phoojywg nrug tau lwmtug dlaabtsi?

·  Yexus puas tau muab koj txujsa hab lubzug thaus koj xaav tau nwg?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm nrug Vaajtswv sis thaam txug tej qhov huv koj lubneej kws koj xaav tau nwg kev paab.