June 4, 2023

June 4, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yexus has rua nwg has tas, “Kuv yog txujkev, qhovtseeb, hab txujsa. Tsi muaj ibtug twg moog cuag tau Leejtxiv tsuas yog lug ntawm kuv moog txhaj tau.’” (Yauhaas 14:6)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaaj Yexus muaj txujsa saab ntsujplig. Thaus Nwg has tas, “Kuv yog txujkev,” Nwg txhais tas, “yog tsi muaj Kuv nwg tsi muaj kev moog.” Thaus Nwg has , “Kuv yog qhov tseeb,” Nwg txhais tas, “Yog tsi muaj Kuv, yuav tsi muaj kev paub dlaabtsi.” Hab thaus Nwg has, “Kuv yog txujsa,” Nwg txhais tas, Yog tsi muaj Kuv, yuav tsi kheevhlub.  Kuv yog tug ua kuas lujhlub, lujhlub saab ntsujplig.” Tug ntseeg tsi yog nwg yog tug tuabneeg zoo ncauj zoo lug, nyam sim ua qhov zoo rua tej yaav kev cai. Puab yog tsim dlua tshab lug huv Yexus Khetos yog tug xaa Nwg tug Ntsujplig lug nyob huv puab lub sab hab muab rua puab lub sab tshab. 

Vaaj Yexus, tug muab txujsa rua lubcev hab saab ntsujplig, nwg tseem muaj txujsa ib txhis. Yauhaas 10:10 has tas,, “kuv tau lug kuas puab yuav tau txujsa hab puab muaj kev ca sab tas, puab yuav tau lubneej puvntoob.” Huv nqai 27-28 ntawm tuab tshooj ntawd, Vaaj Yexus has tas, “Kuv paab yaaj nov kuv lub suab hu, hab kuv paub puab, hab puab lawv kuv qaab. Hab kuv muab txujsa ibtxhis rua puab, hab puab yuav tsi raug kev puamtsuaj, yuav tsi muaj leejtwg nyag tau puab tawm ntawm kuv txhais teg.” Vaaj Yexus yog lub hauvpaug sa ntawm tuabneeg lubcev, ntawm saab ntsujplig hab ntawm txujsa ibtxhis. Txujsa ibtxhis yog dlaabtsi? Nwg yog has txug yaam muaj nyob tsi paub puamtsuaj ntawm peb txujsa hab ntawm peb lubneej.  Nwg txiv xyoo rua txujsa hab txujsa rua lub naj lub xyoo.

·  Vaaj Yexus tau muaj txujsa saab ntsujplig rua koj lecaag?

·  Koj yuav qha koj le timkhawv txug lubneej npuvtoob ntawm Yexus pub rua koj tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug koj ibtug phoojywg thaam txug tej kws Yexus tau muab lubneej npuvtoob rua koj lawm.