June 3, 2023

June 3, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thaus tubsaab tuaj nwg tsuas tuaj nyag, tuaj tua hab ua kuas puastsuaj xwb. Tabsis kuv lug kuas suavdlaws muaj lub neej zoo puvntoob.” (Yauhaas 10:10)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Txujsa yog ib yaam koobmoov kws Vaajtswv pub tseemceeb. Yog le ntawd peb ca le txaus sab rua thaus peb tseem muaj txujsa hab xaiv ua txuj zoo. Yexus yog tug muab txujsab tshab rua peb. Dlaab Ntxwgnyoog yog tug tshuav peb txujsa kuas puamtsuaj.  thaus Yexus has txug “tub saab,” Nwg tsi tau has txug tej tuabneeg nyag khoom, Nwg has txug Dlaab Ntxwgnyoog.  Dlaab Ntxwgnyoog tsuas yog tuaj txeebnyag hab kuas puamtsuaj; Yexus tuaj kuas tau txujsa.

 

Peb tug Tswv has tas, yog peb ca kev ntxubntxaug nyob huv pe blub sab, yog peb mom nwg txheej. Ib Yauhaas 3:15 has, “Tug kws ntxub luas lwm tug, tug ntawd ua txhum ib yaam le tug kws tua tuabneeg. Mej tub paub lawm has tas, tug kws tua tuabneeg yeej tsi tau muaj txujsa ntev moog ib txhis.”  Puas ib leeg ibtug twg es koj ntxub? Tejzag koj yuav has tas, “Kuv yeej tsi tau xaav txug kev phem.” Koj puas ntxub leejtwg?  Yog koj lub sab ncu ntsoov  xaav txug ib tug twg phem?  Txhua yaam xaav phem ntawd tsi yog lug ntawm Yexus, kws yog tug Tswv ntawm koj lubneej.

 

·         Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj muaj kev chiv ntau tshaaj?  Tug tug lossis paab twg tau ua rua koj chim tshaaj?

·         Koj tau pum kev puajtsuaj yog koj lubneej pheej muaj kev chim huv koj lubneej lecaag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Thov hab tseg kevchim hab thov Vaajtswv paab rua koj tej kev chim huv koj lubneej.