June 2, 2023

June 2, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nuav yog nub tug Tswv tau tsim; peb yuav txaus sab hab zoo sab rua.”(Psalm Nkauj Qhuas Vaajtswv 118:24)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Yog peb nyob rua huv qaab Txujlug phoo qub txuj kevcai NubSu, peb yuav ceev tug Tswv Nub tau lecaag?  Peb txujcai kuas ceev thawj nub ntawm lub limtam yog dlaabtsi? Ceevfaaj tsi xob laam sim muaj txujcai huv Vaajtswv Txujlug phoo qub kws khuam sab txug Nubsu hab muab pev txug nub Asthiv, tug Tswv Nub.  Ntawd tsi tau txhais tau has tas, koj novqaab Kaum Nqai Kevcai, kws has tas,  “Ncu ntsoov Nubsu ua dlawbhuv”  (Tsivdlim 20:8). Nwg puas yog nub dlawbhuv?  Yeej yog tag-rua qhov nwg Yog tug Tswv Nub!  Tabsis nwg yog nub muaj kev hlub hab tsi yog kevcai.

Yog le, puas zoo rua peb saib TV nub Ashiv?  Puas zoo rua peb moog saib tuabneeg ncaws npaas nub Asthiv?  Koj puas moog caij nkoj nub Asthiv?  Koj puas yuav moog kaavkab nub Asthiv yog has tas koj tsi muaj mig rua mivnyuas noj lawm? Nwg yog ib lus lug nug zoo heev, tabsis kuv yuav tsi yog tug teb cov lug nug ntawd. Nwg tsi yog kuv nub. Nwg yog tug Tswv Nub. Ca le nug Nwg tas, “Tug Tswv, kuv yuav fwm Koj rua nubnua tau lecaag? Kuv yuav muaj nubnua hab muab ua nub kws ua rua koj tau koobmeej, qhuas koj hab txhawbnqaa koj thaus xauv nub ntawd kws kuv has tau tas, ‘tug Tswv ntawd yog Koj nub’”

·  Yaam dlejnum kws koj ua tej nub Asthiv yog dlaabtsi?

·  Yaam kws koj yuav hloov es koj yuav muab ua lug nug Vaajtswv tas koj yuav siv nub Asthiv ntawd lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Nug-thov Vaajtswv coj koj kuas koj paub siv tug Tswv Nub kuas koj muaj kev fwm hab saib taug Nwg.