June 1, 2023

June 1, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Suavdlawg yeej paub tej kws tuabneeg lub sab nyam ua. Tej ntawd yog le nuav, kev pleeg kev yi, kev phem kev qas, pe dlaab pe mlom, ua neeb ua yaig, sib ua yeebncuab, sib rhes sib ntaus, sib khib, sib chim, xaav ua tug hlub, sib faib ua paab ua pawg, ntshaw luas tug, qaug dlej qaug cawv, ua nqaaj ua nqug qas ntsuav, hab muaj ntau yaam kws zoo le tej nua. Yaav taaglug kuv tub ceebtoom rua mej ib zag lawm, tabsis nwgnua kuv rov qaab ceebtoom mej dlua ib zag has tas, cov tuabneeg kws ua le ntawd yeej yuav tsi tau ua Vaajtswv haivneeg hlo le.” (Kalatians Galatians 5:19-21)

XAAV TXUG TEJNUA

Nwg muaj ntau tsaav ntau yaam kev pe dlaab pe mlom, tej yaam ntawd peb yuav tau ceevfaaj hab tswj peb tug kheej tawmtsaam. Piv xaav le has tas, koj yuav txua mloom rua koj tug kheej. Thaus koj ua le ntawd, koj pehawm yaam Vaajtswv tsim kws yog Vaajtswv tug tsim. Ibyaam lossis ib leeg tugtwg kws hlub hab nyam tshaaj, ntshais tshaaj, and ua rua yaam ntawd tshaaj le ua rua Vaajtswv ces yaam ntawd yog ib tug mlom rua koj. Lwm yaam kws ua tas nwg yog tug vaajtswv lug ntawm nyajtxag.  Tej yaam ntawd ua rua coobtug tsi muaj sijhawm moog pehawm Vaajtswv yog puab has le nuav has tas, “Txhua yaam ntshaw xaav tau yog nyajtxag.”  (Mathais 6:24) Tabsis qhovtseeb ntawd yaam ntawd yog, tej yaam ntawd yuav chiv ua tug dluab tas koj muabhlub. Yexus has tas, “Koj yuav teevtam Vaajtswv hab [nyajtxawg tsi tau]” yog Vaajtswv tes Vaajtswv, lossis nyajtxag yog vaajtswv, hab ntawd muaj coobtug muaj sabhlub nyajtxag dlua Vaajtswv.

Muaj qee tug muaj tsev tuabneeg saib hlub dlua Vaajtswv. yog koj muab koj tsev tuabneeg tseemceeb dlua koj muaj kev phoojywg nrug Yexus. Yexus has tas, “tug kws hlub nwg txiv lossis nwg nam heev dlua Kuv yog nwg tsi muaj nqes dlaabtsi rua kuv” (Mathais 10:37).  Qhov zoo tshaaj rua koj kws koj yuav ua rua koj tsev tuabneeg ces tsi xob muab puab tso ua ntej. Kuv tug quaspuj nwg tsi yog yaam nyob huv kuv lub sab zeeg ib, nwg yog zeeg ob; Vaajtswv yog tug zeegib. Kuv hlub nwg dlua rua qhov Vaajtswv yog thawjtug nyob huv kuv lub sab hab huv kuv lubneej. 

·         Koj puas laam tau laam ntxag koj tug kheej rua ib tug tuabneeg lossis lwm tug tshaaj Vaajtswv?

·         Vaajtswv xaav kuas peb muab Vaajtswv tso ua ntej huv peb lub sab le caag?

XYUM UA TEJNUAV

Muab tug cwj pwm kws yuav paab kuas koj ncu ntsoov Vaajtswv ua ntej huv koj lub sab.