May 31, 2023

May 31, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tomqaab ntawd Vaajtswv has tas, Nwgnua peb ca le tsim tuabneeg muaj yaamntxwv zoo le peb. Tuabneeg yuav kaav tej miv ntseg, miv noog, miv tsajnyeg tsajqus, miv naab miv qaav, hab miv kaab miv ntsaum taagnrho huv tuabsi.’” (Chikeeb Genesis 1:26)

XAAV TXUG TEJNUA

Tuabneeg yug lug hab muaj peevxwm hab muaj cuabkaav ua tau. Chivkeeb Genesis 1:26), “hab Vaajtswv has tas, ‘Ca peb tsim tuabneeg huv peb tug yaamntxwv.’”  Hab Vaajtswv yog Ntsujplig. Tsuas yog tuabneeg xwb txhaj muaj ntsujplig. Tuabneeg tsim lug huv Vaajtswv tug yaamntxwv, hab Vaajtswv txujlug has tas, “Vaajtswv yog Ntsujplig, hab tug pehawm Nwg yuav tsum pehawm saab ntsujplig and qhovtseeb” (Yauhaas 4:24).  Hab Vaajtswv txujlug has tas, Vaajtswv “tshuab paa rua lub qhovtswg”—tug ntsujplig-“ntawm txujsa”  (Chivkeeb Genesis 2:7)  Ntawd txhaj tsim tuabneeg txawv le tej tsaj.  Nrug peb lubcev, peb paub tas lub nplajteb nuav muaj peb.  Nrug peb tug ntsuj, peb paub tas lub nplajteb nuav nyob puagcig peb. Tabsis nrug peb tug ntsujplig, peb paub tas lub ntuj nyob sau peb. Tsuas yog tuabneeg yog tug Vaajtswv tsim huv Vaajtswv tug yaamntxwv.

Huv Khaulauxais 3:9-10, Paulaus tau has txug qhov kws ua rua peb tau txais kev cawm. Nwg has tas, “Koj…..muab rua tuabneeg tshab yog tug tsim yug tshab  Qhov kws mej ua tau tuabneeg tshab ntawd tub yog vim Vaajtswv tug kws tsim mej.” Tug yaamntxwv le Vaajtswv yog txawv le tej tsajtxhu.  Efexaus 4:24 has tas,  “Lubneej tshab ntawd Vaajtswv tsim huv Vaajtswv tug yaamntxwv, suawvdlawg txhaj yuav pum tseeb has tas, mej lub neej ncaajnceeg hab zoo kawg nkaus tag tag.” Tej tsajtxhu tsi paub kev ncaajnceeg, Tsajtxhus tsi paub kev dlawbhuv.  Peb tsim huv kev ncaajnceeg, hab qhovtshab ntawd coj peb moog ua tuabneeg dlawbhuv rua ntawm Vaajtswv.

·  Koj yuav paub tas Vaajtswv tsim koj huv Vaajtswv tug yaamntxwv es yuav hloov txauv tau koj lubneej lecaag?

·  Yaam dlaabtsi koj muaj kev xaav txug tas koj yog leejtwg hab koj tsim lug ua dlaabtsi?

XYUM UA TEJNUAV

Taug kev nrug yaam kws Vaajtswv tsim hab ua Vaajtswv tsaug rua yaam Vaajtswv tsim, los loov koj tug kheej.