May 30, 2023

May 30, 2023

Nubnuav Nyeem – Kawm Vaajtswv Txujlug

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum fwm mej nam hab mej txiv, mej txhaj yuav muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua mej nyob. (Tsiv Dlim Exodus 20:12)

XAAV TXUG TEJNUA

Tsi xob xaav has tas, koj yuav tau ua tug nam hab txiv zoo kawgnkaus.  Koj yuav tsi yog tug namtxiv zoo tag tag, hab koj cov mivnyuas los puab yeej tsi yog cov mivnyuas zoo taag taag. Vaajtswv muaj koj cov mivnyuas txujkev paub. Kuv tsi muaj lub homphaj rua kuv cov mivnyuas; Kuv muaj qhov tshaws rua kuv cov mivnyuas.  Koj puas paub tug twg yog tug kuv muaj lub homphaj rua? Vim lecaag? rua qhov Kuv tsi muaj cai tswj kuv cov mivnyuas; Kuv tsuas muaj cai tswj kuv tug kheej, lug ntawm Vaajtswv kev hlub. Kuv ca sab has tas, kuv cov mivnyuas yuav muaj Vaajtswv lub sab, kuv lub homphaj ces kuas kuv yog leejtxiv kws muaj Vaajtswv lub sab. Koj puas totaub qhov txawv?  Lug ntawm Vaajswv kev cojpaab kuv, kuv yuav yog ib leejtxiv kws muaj Vaajtswv lub sab.

Kuv xaav kuas koj tshem qhov koj pheej xaav tas, koj yuav tsum ua tau zoo koj tug mivnyuas txhaj tsi poobqaab, vim rua qhov txhua tug yeej tsi muaj leejtwg ua tau zoo tag tag.  Peb yeej tsi muaj leejtwg ua tau zoo tabsis tug ua tau zoo yog tug nwg paub tas nwg ua tsi tau zoo.

·  Koj puas xaav txug tas yeej tsi muaj nkawm namtxiv twg lossis ibtug twg ua tau zoo?

·  Koj puas yuav ca Yexus ua haujlwm huv koj lub sab kuas koj muaj feem ua tau zoo?

 

XYUM UA TEJNUAV

Muab lug txhawb rua ib nkawm namtxiv txug yaam zoo kuas nwg paub ua nwg lubneej kws yuav txhawb tau nwg tej mivnyuas lug ntawm yaam zoo kws nwg ua